Golfregler

Sammanfattning, definitioner och spelformer

Alla
Sammanfattning
Definitioner
Spelformer
Adressera bollen
En spelare har ”adresserat bollen” när han har grundat klubban direkt framför eller direkt bakom bollen, oavsett om han har tagit sin stans eller inte.
Allmänna punkter
Golf bör spelas på ett korrekt sätt och i “rätt anda”, i enlighet med vedertagen golf-etikett (se avsnitt om Golfvett och etikett) . Särskilt viktigt är att:
- Visa hänsyn till andra spelare,
- Spela i ett raskt tempo och erbjuda snabbare bollar att gå igenom, och
- Visa omsorg om banan genom att kratta bunkrar, återplacera uppslagen torv och laga nedslagsmärken på greenerna.

Innan du börjar din runda du uppmanas du att:
- Studera de lokala reglerna som gäller för aktuell bana
- Märk bollen så du kan identifiera den; många golfare spela samma märke av boll och om du inte kan identifiera din boll, anses den förlorade (Regel 12-2 och 27-1)
- Räkna dina klubbor; du får ha maximalt 14 klubbor (Regel 4-4).

Under ronden får du inte:
- Be om råd från någon annan än din caddie, din partner (dvs. en spelare i ditt lag vid t.ex. greensome eller foursome) eller din partners caddie;
- Ge råd till någom annan spelare än din eventuella partner; du får dock efterfråga eller lämna information regler, avstånd till och placering av hinder, flaggstången, etc. (Regel 8-1)
- Slå några övningslag under spelet av ett hål (Regel 7-2).

Efter ronden:
- i matchspel, se till att resultatet av matchen anslås
- i slagspel och poängbogey, se till att ditt scorekort är korrekt ifyllt, att det skrivs under av dig och din markör och - i förekommande fall - lämnas till tävlingsledninge så snart som möjligt (Regel 6-6).
Amigo
Detta är som 4-boll Bästboll men spelas när man är endast tre fysiska spelare. Spelformen innebär att man hittar på en fjärde spelare, som kallas ”Amigo” eller ”Amiga”. Denna fiktive spelare gör sedan par på alla hålen. Man spelar därefter 4-boll bästboll – eller bästboll/sämstboll – där varje spelare har Amigo som partner i sex hål. Man lottar lämpligen om vem som ska börja med Amigo.
Bana
”Banan” är hela området innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen (se Regel 33-2).
Bogeytävling
Spelformen innebär att spelaren spelar mot banans par som i match. Banans par är alltså ”motspelaren”. Bogeytävling kan spelas med eller utan handicap. Vid ett resultat som är lika med par (”netto” när man spelar med handicap) får spelare 0. Ett resultat bättre än par ger ett +, medan ett resultat sämre än par ger ett -. Den spelare som får ihop flest + (alternativt lägst antal – om ingen skulle ha fått några +) under ronden vinner tävlingen.
Bogrävande djur
Ett ”bogrävande djur” är ett djur (dock inte en mask, insekt eller liknande) som gör hål för att bo eller ta skydd i, som till exempel en kanin, mullvad, murmeldjur, jordekorre eller salamander.

Anmärkning: Ett hål som gjorts av ett icke bogrävande djur, som till exempel en hund, är inte onormalt markförhållande om det inte har markerats eller förklarats som mark under arbete.
Boll i rörelse som påverkas eller stoppas (Regel 19)
Om din boll är i rörelse och påverkas eller stoppas av dig, din caddie, din partner, eller din partners caddie, eller av utrustning som tillhör dig eller din partner, får du ett slags plikt och bollen ska spelas som den ligger (Regel 19 -2). Om din boll är i rörelse och påverkas av eller stoppas av annan boll i vila, utgår normalt ingen plikt och bollen ska spelas som den ligger. I slagspel/poängbogey utgår dock två slags plikt om båda bollarna befann sig på green innan du slog ditt slag (Regel 19-5a).
Boll i spel
En boll är ”i spel” så snart spelaren gjort ett slag på tee. Den förblir i spel tills den hålats, utom när den är förlorad, out of bounds, eller lyft, eller när spelaren ersatt den genom att sätta in en annan boll, vare sig ersättandet är tillåtet eller inte. I sådant fall blir den nyinsatta bollen spelarens boll i spel. En boll i spel som har markerats men inte lyfts förblir i spel. En boll som har markerats, lyfts och återplacerats är åter i spel, vare sig bollmarkeringen tagits bort eller inte. Om en boll spelas från en plats utanför tee när spelaren börjar spelet på ett hål, eller när han spelar en ny boll för att rätta ett sådant misstag, är bollen inte i spel och Regel 11-4 eller 11-5 gäller. I övrigt innefattar boll i spel en boll som spelas från en plats utanför tee när spelaren väljer eller reglerna kräver att nästa slag slås från tee. Undantag i matchspel: Boll i spel innefattar en boll som spelats av spelaren från en plats utanför tee när han börjar spelet på ett hål, om motspelaren inte kräver att slaget annulleras i enlighet med Regel 11-4a.
Boll i vila som rubbas (Regel 18)
Enligt Regel 18 utgår ett slags plikt om du oavsiktligt rubbar din boll som är i spel, så att den rör sig, eller om du lyfter den när det inte är tillåtet. Bollen ska återplaceras där den låg. Om någon annan än du, din caddy, din partner eller din partners caddie rubbar din boll i vila, eller om bollen rubbas av annan boll, ska din boll återplaceras utan plikt. Om en boll i vila rubbas av vinden eller rör sig av sig själv, ska bollen spelas som den ligger utan plikt. Från 1 januari 2017 utgår, enligt en ny lokal regel, ingen plikt om man oavsiktligt råkar flytta på en boll eller markeringsknapp på greenen. Bollen eller markeringsknappen ska återplaceras utan plikt.
Boll Ospelbar (Regel 28)
Om din boll ligger i ett vattenhinder och du inte vill eller kan spela den som den ligger, måste du fortsätta enligt regeln för vattenhinder - regeln om ospelbar boll gäller inte. På andra ställen får du, om du anser din boll vara ospelbar, med ett slags plikt:
- Spela en boll från den plats du slog ditt senaste slag, eller
- Droppa en boll hur långt som helst bakåt på flagglinjen (den räta linjen mellan platsen där bollen ligger och flaggstången), eller
- Droppa en boll inom två klubblängder från punkt där bollen ligger, dock inte närmare hål.
Om din boll ligger i en bunker får du göra som ovan, förutom att du, om du droppar bakåt på linjen eller inom två klubblängder, måste droppa bollen i bunkerna.Golf i Sverige - Regel
Bollpunkt
Se ”Närmaste punkt för lättnad”.
Bunker
En ”bunker” är ett hinder som består av en iordningställd markyta, vanligtvis en fördjupning, från vilken torv eller jord tagits bort och ersatts med sand eller liknande. Grästäckt mark gränsande till eller i en bunker, inklusive en torvad sida (vare sig gräs- eller jordtäckt) tillhör inte bunkern. En kant eller sida på bunkern som inte är grästäckt tillhör bunkern. En bunkers gräns sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt. En boll är i en bunker när den ligger i eller någon del av den vidrör bunkern.
Caddie
En ”caddie” är en person som bistår spelaren i enlighet med reglerna, vilket kan innefatta att han bär eller hanterar spelarens klubbor under spelet. När en caddie anlitas av fler än en spelare, anses han alltid vara caddie åt den spelare vars boll (eller vars partners boll), är inblandad i situationen, och all utrustning han bär anses tillhöra denne spelare, utom när caddien handlar på direkt anvisning av en annan spelare som delar caddien, i vilket fall han anses vara denne spelares caddie.
Domare
En ”domare” är en person utsedd av tävlingsledningen att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna. Han måste agera på alla brott mot en regel som han ser eller som rapporteras till honom. En domare bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller utvisa dess läge, och inte heller lyfta bollen eller markera dess läge. Undantag i matchspel: Om inte en domare är utsedd att följa spelarna under en hel match, har han inte rätt att ingripa i en match annat än med hänsyn till Regel 1-3, 6-7 eller 33-7.
Ett, två, tre
Spelas av 3 personer som bildar lag och spelar 9 håls poängbogey. Under de 3 första hålen räknas bästa scoren för en person i bollen. För hål 4-6 räknas bästa scoren för 2 spelare i bollen och för hål 7-9 räknas den sammanlagda poängen för samtliga tre spelare. Ej reducering av handicap.
Fastställd rond
En ”fastställd rond” består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen. Angående förlängning av fastställd rond i matchspel, se Regel 2-3.
Fel boll
”Fel boll” är varje boll utom spelarens: • boll i spel • provisoriska boll, eller • andra boll, som spelats enligt Regel 3-3 eller Regel 20-7c i slagspel. Boll i spel innefattar en nyinsatt boll som ersatt bollen i spel, vare sig detta ersättande är tillåtet eller inte. En ”nyinsatt boll” blir bollen i spel när den har droppats eller placerats (se Regel 20-4).
Fel green
Med ”fel green” avses varje green utom greenen på det hål som spelas. Om inte annorlunda bestämts av tävlingsledningen, innefattar termen varje övningsgreen för puttning eller närspel på banan.
Flaggstång
”Flaggstången” är en flyttbar rak riktstång, med eller utan flaggduk eller annat material, som står mitt i hålet för att visa dess placering. Den måste vara cirkelrund i genomskärning. Vaddering eller dämpande material som skulle kunna påverka bollens rörelse på ett otillbörligt sätt är förbjudet.
Flaggtävling
Singeltävling som spelas som slagtävling där spelaren får en markerad flagga att placera där bollen ligger när man förbrukat sina slag. Skulle en spelare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall spelaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker. Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.
Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Flyttbara hindrande föremål (dvs. konstgjorda lösa föremål som krattor, flaskor etc.) får flyttas utan plikt över hela spelfältet. Om din boll rör sig på grund av att föremålet flyttades, ska bollen återplaceras utan plikt. Om din boll ligger i eller på ett flyttbart hindrande föremål får bollen lyftas, föremålet tas bort och bollen droppas utan plikt på platsen rakt under platsen där den låg på föremålet, med undantag för att på green ska bollen placeras på denna plats.
Forecaddie
En ”forecaddie” är en person som utsetts av tävlingsledningen för att visa spelarna bollarnas läge under spelet. Han är något utomstående.
Former för matchspel
Singel: En match där en spelare spelar mot en annan spelare.

Threesome: En match där en spelare spelar mot två, och vardera sidan spelar en boll.

Foursome: En match där två spelare spelar mot två andra spelare, och vardera sidan spelar en boll.

Treboll: Tre spelare spelar en match mot varandra och var och en spelar sin egen boll. Varje spelare spelar två skilda matcher.

Bästboll: En match där en spelare spelar mot den bästa av två spelares bollar eller mot den bästa av tre spelares bollar.

Fyrboll: En match där två spelare spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra spelares bollar.

Former för slagspel Individuell: En tävling i vilken varje tävlare spelar för sig.

Foursome: En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och spelar en boll.

Fyrboll: En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och var och en spelar sin boll. Deras lägsta score är deras score på hålet. Om den ene partnern inte hålar ut på ett hål, utgår ingen plikt.

Anmärkning: För bogey -, par- och poängbogeytävlingar, se Regel 32-1.
Foursome
Två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag på denna. Spelarna slår ut växelvis från tee, så att den spelare som slog ut på det första hålet, slår ut på alla udda hål. Handicapet utgörs av spelarnas genomsnittliga spelhandicap.
Fyrboll Bästboll
Två spelare bildar par och spelar var sin boll. Man skriver bådas score och det bästa resultatet på varje hål räknar man in i parets slutscore. Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap, därefter sker avrundning till närmaste heltal. Kan också spelas som matchspel. Förekommer även att man räknar också de sämsta resultaten i bollen – 4-Boll Bäst & Sämst – alternativt det sammanlagda resultatet - 4-Boll Bäst & Sammanlagt.
Företräde på banan
Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en kortare rond. Ordet "grupp" avser även en ensam spelare.
Förlorad boll
En boll anses som ”förlorad” om:
- Den inte har återfunnits eller identifierats som hans boll av spelaren inom fem minuter från det att spelarens sida eller en caddie tillhörande spelarens sida började leta efter den, eller
- Spelaren har slagit ett slag på en provisorisk boll från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara, eller från en punkt som är närmare hålet än denna plats (se Regel 27-2b), eller
- Spelaren har satt en annan boll i spel med plikten ”slag och distans” enligt Regel 26-1a, 27-1 eller 28a, eller
- Spelaren har satt en annan boll i spel därför att det är känt eller så gott som säkert att bollen, vilken inte har återfunnits, har rubbats av något utomstående (se Regel 18-1), är i ett hindrande föremål (se Regel 24-3), är i ett onormalt markförhållande (se Regel 25-1c) eller är i ett vattenhinder (se Regel 26-1b eller c), eller
- Spelaren har slagit ett slag på en nyinsatt boll. Tid som använts för spel på fel boll inräknas inte i den femminutersperiod som tillåts för letande.
Förlorad boll eller Out of Bounds; Provisorisk boll (Regel 27)
Läs de lokala reglerna på scorekortet så du känner till banans gränser. Dessa definieras vanligen av staket, murar, vita pinnar eller vita linjer. Om din boll är förlorad utanför ett vattenhinder eller out of bounds måste du, med ett slags plikt, spela en annan boll från den plats det sista slaget slogs ifrån. Du får söka efter bollen i som mest 5 minuter. Om den inte återfinns inom 5 minuter, är bollen förlorad. Om du, efter att ha slagit ett slag, tror att bollen kan vara förlorad (utanför ett vattenhinder) eller out of bounds, bör du spela en provisorisk boll. Du måste meddela att det är en provisorisk boll innan du spelar den och du måste spela den innan du börjar söka efter ursprungliga bollen. Om den ursprungliga bollen är förlorad (utanför ett vattenhinder) eller out of bounds, måste du, med ett slags plikt, fortsätta spela den provisoriska bollen. Om den ursprungliga bollen hittas innanför banans gräns inom 5 minuter, måste du fortsätta att spela hålet med den och sluta spela den provisoriska bollen.
Golfvett och etikett
Skrivna golfregler är en sak, men det finns också oskrivna regler, eller golfvett om du så vill. Ganska självklara saker men ändå värda att påpeka. Inte som pekpinnar, utan bara för att det blir så mycket roligare att spela för alla om bara lite sunt förnuft används ofta. Alla som spelar ska kunna njuta av spelet och få ut maximalt av sin golfrond utifrån sina förutsättningar och mål. Den övergripande principen är att man i alla lägen ska visa hänsyn mot sina medtävlare och andra personer på golfbanan. Golf spelas ju oftast utan överinseende av domare. Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla spelare bör agera artigt och visa gott sportsmannaskap. Det är detta som är golfspelets anda. Innan du slår ett slag eller gör en provsving bör du försäkra sig om att ingen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, gruskorn, kvistar eller liknande. Du bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan du slår ett slag som kan innebära fara. Om du slår en boll i en riktning med risk att träffa någon bör du omedelbart ropa en varning. Vanligtvis brukar man i sådana situationer ropa "fore".
Green
”Green” är all mark på det hål som spelas, som särskilt iordningställts för puttning, eller som annars av tävlingsledningen definierats som green. En boll är på green när någon del av bollen berör green.
Greensome
Två spelare som utgör ett lag slår ut på varje tee. Spelarna väljer sedan den boll de vill spela vidare på och spelar därefter vartannat slag på denna boll. Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen för spelaren som har lägst spelhandicap av de två och 40% av spelhandicapen för spelaren som har högst spelhandicap.
Hinder
”Hinder” är varje bunker och vattenhinder.
Hindrande föremål
”Hindrande föremål” är alla konstgjorda föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt tillverkad is, med undantag för:
- Föremål som definierar out of bounds, t.ex. murar, stängsel, staket, pinnar och räcken,
- Varje del av något oflyttbart konstgjort som befinner sig out of bounds, och
- Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan. Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål.
Anmärkning: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar ett flyttbart hindrande föremål vara ett oflyttbart hindrande föremål.
Hjälpande eller störande boll (artikel 22)
Du får: lyfta din boll eller begära att en annan boll lyfts, om du tror att bollen kan hjälpa en annan spelare, eller
begära att en boll lyfts om den kan störa ditt spel.
Du får inte gå med på att en boll lämnas kvar för att hjälpa en annan spelare. En boll som lyfts för att den kan bistå annan spelare eller störa spelet, får inte rengöras, utom när den har lyfts från green.
Honnör
Den spelare som ska slå ut först från tee sägs ha ”honnören”.
Hål
”Hålet” måste vara 108 mm (4 1/4 tum) i diameter och minst 101,6 mm (4 tum) djupt. Om hålkopp används måste den vara nedsänkt minst 25 mm (1 tum) under greenens yta, om inte markens beskaffenhet omöjliggör detta. Hålkoppens yttre diameter får inte överstiga 108 mm (4 1/4 tum).
Hålad
En boll är ”hålad” när den har stannat innanför hålets omkrets och hela bollen är under hålkantens nivå.
Irish Greensome
Irish Greensome är en variant på vanlig greensome. Skillnaden är att man på par 4- och par 5-hål slår andraslaget på sin partners boll, varefter laget väljer gemensam boll att fortsätta med.
Det förekommer även en mindre vanlig variant av Irish Greensome där man på par 4- och par 5-hål slår andraslaget på sin egen boll istället för sin partners.
Köpenhamnare
Spelformen är ett matchspel där tre spelare delar på sex poäng per hål. Vinnaren får 4 poäng och tvåan 2 poäng. Vid oavgjort resultat delas poängen.
Lyfta, droppa och placera bollen (Regel 20)
Innan en boll lyfts som ska återplaceras (t.ex. när du lyfter din boll på green för att rengöra den), måste bollens läge markeras (Regel 20-1). När bollen lyfts för att droppas eller placeras i ett annat läge (t.ex.när du droppar med plikt för ospelbar boll) är det inget krav att markera läget, men det rekommenderas att du gör det. När du droppar bollen, stå upprätt, håll bollen i axelhöjd med armen utsträckt och släpp den. Vanliga situationer när en droppad boll måste droppas om är när bollen:
- rullar till ett läge där man fortfarande störs av samma förhållande som man tog lättnad för (t.ex. oflyttbart tillverkat föremål)
- stannar mer än två klubblängder från punkten där den droppades, eller
- stannar närmare hål än det ursprungliga läget, den närmaste punkten för lättnad eller där bollen sist skar gränsen till ett vattenhinder.
Om en boll som droppas en andra gång rullar till något av dessa lägen, ska den placeras där den först tog mark vid omdroppningen (Regel 20-2c).
Lösa naturföremål
”Lösa naturföremål” är naturföremål som exempelvis stenar, löv, kvistar, grenar och liknande, djurspillning, maskar, insekter och liknande och högar gjorda av dem, under förutsättning att de inte är fasta eller växande, fast inbäddade i marken eller sitter fast på bollen Sand och lös jord är lösa naturföremål på green, men ingen annanstans. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål. Dagg och rimfrost är inte lösa naturföremål.
Lösa naturföremål (Regel 23)
Du får flytta på lösa naturföremål (dvs naturligt lösa föremål som stenar, lösa blad och kvistar) om inte naturföremålet och din boll ligger i samma hinder (dvs bunker och vattenhinder). Om du flyttar på ett löst naturföremål och detta medför att bollen rör sig, måste bollen återplaceras och du får ett slags plikt, utom när bollen låg på green (då ingen plikt utgår).
Mark under arbete
”Mark under arbete” är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna. All mark och allt gräs, varje buske, träd eller annat som växer inom mark under arbete är en del av mark under arbete. Mark under arbete innefattar material som samlats ihop för bortforsling och hål som gjorts av banarbetare även om det inte markerats. Gräsklipp och annat material som lämnats på banan och inte avses tas bort är inte mark under arbete om det inte markerats som sådant. När gränsen för mark under arbete definieras av pinnar, är pinnarna inne i mark under arbete, och gränsen för mark under arbete definieras av pinnarnas närmaste yttre punkter i marknivå. När både pinnar och linjer används för att visa mark under arbete, identifierar pinnarna mark under arbete och linjerna definierar gränsen för mark under arbete. När gränsen för mark under arbete definieras av en linje på marken är själva linjen i mark under arbete. Gränsen för mark under arbete sträcker sig lodrätt nedåt men inte uppåt. En boll befinner sig i mark under arbete om den ligger i, eller någon del av den vidrör, mark under arbete. Pinnar som används för att definiera gränsen för eller identifiera mark under arbete är hindrande föremål.
Anmärkning: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från mark under arbete eller ett miljökänsligt område som har definierats som mark under arbete.
Markör
En ”markör” är en person som av tävlingsledningen utsetts att föra en tävlares score i slagspel. Han kan vara en medtävlare. Han är inte domare.
Medtävlare
Se ”Tävlare”.
Melody
Melody spelas av 3 personer som bildar lag. Spelarna erhåller sina spelhandicap. Alla spelare spelar hålet individuellt och väljer sedan vems resultat som skall räknas, vilket fordrar noga övervägande i början med tanke på fortsatt spel. Detta måste göras efter varje hål och inte efter det att rundan avslutats. Vid 9 hål skall man ha ringat in tre hål per spelare och vid 18 hål sex hål per spelare.
Motspelare
En “motspelare” är en spelare som tillhör en sida som spelarens sida tävlar mot i matchspel.
Nassau
Spelas som poängbogey, slagtävling eller bogeytävling. Man kan vara två, tre eller fyra spelare. En 18-hålsbana delas in i tre delar; första nio, andra nio och totalt. Vinnaren av varje del får en poäng. Man spelar alltså om tre poäng.
Nyinsatt boll
En ”nyinsatt boll” är en boll som satts i spel i stället för den ursprungliga bollen som antingen var i spel, förlorad, out of bounds eller lyft, vare sig ersättandet var tillåtet eller inte. En ”nyinsatt boll” blir bollen i spel när den har droppats eller placerats (se Regel 20-4).
Närmaste punkt för lättnad
”Närmaste punkt för lättnad” är den referenspunkt man utgår från när man tar lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2), ett onormalt markförhållande (Regel 25-1) eller fel green (Regel 25-3). Den är den närmaste punkt på banan från där bollen ligger: (i) som inte är närmare hålet, och (ii) som är sådan att om bollen låg där, skulle ingen störande in- verkan föreligga av den olägenhet för vilken lättnad tas, för det slag som spelaren skulle ha gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte funnits.
Anmärkning: För att bestämma närmaste punkt för lättnad på rätt sätt bör spelaren använda den klubba med vilken han skulle utfört sitt nästa slag om olägenheten inte funnits, för att simulera uppställning, spelriktning och sving för ett sådant slag.
Observatör
En ”observatör” är en person som utsetts av tävlingsledningen att biträda en domare att fastställa faktiska förhållanden och att till denne rapportera varje brott mot någon regel. En observatör bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller utvisa dess läge, och inte heller lyfta bollen eller markera dess läge.
Oflyttbara hindrande föremål och onormala markförhållanden (Regler 24-2 och 25-1)
Ett oflyttbart hindrande föremål är ett tillverkat föremål på banan som inte kan flyttas (t.ex. en byggnad) eller inte med lätthet kan flyttas (t ex en fast förankrad vägvisare). Out of bounds-markeringar betraktas inte som oflyttbara hindrande föremål. Ett onormalt markförhållande är tillfälligt vatten, mark under arbete eller ett hål, en hög eller en gång gjorda av grävande djur, kräldjur eller fåglar. Utom när din boll ligger i ett vattenhinder, får man ta lättnad utan plikt från oflyttbara hindrande föremål och onormala markförhållanden, förutsatt att förhållandet fysiskt påverkar bollens läge, din stans eller din sving. Du får lyfta bollen och droppa den inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad (se definition av "närmaste punkt för lättnad"), men inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Om bollen ligger på green, ska du placera den på närmaste punkt för lättnad, som kan vara utanför green. Du får inte lättnad för att ett förhållande inverkar på din spellinje, om inte både förhållandet och din boll befinner sig på green. När bollen ligger i en bunker, får du som extra alternativ ta lättnad från förhållandet och, med ett slags plikt, droppa bollen på flagglinjen utanför och bakom bunkern.
Onormala markförhållanden
Ett ”onormalt markförhållande” är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel.
Out of bounds
”Out of bounds” är all mark utanför banans gränser samt varje del av banan som av tävlingsledningen markerats som out of bounds. När out of bounds definieras med hjälp av pinnar eller ett staket, eller som liggande bortom pinnar eller ett staket, bestäms out of boundslinjen av pinnarnas eller staketstolparnas (dock inte sneda stödpinnar) närmaste inre punkter i marknivå. När både pinnar och linjer används för att visa out of bounds identifierar pinnarna out of bounds och linjerna definierar gränsen för out of bounds. När out of bounds definieras av en linje på marken är själva linjen out of bounds. Gränsen för out of bounds sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. En boll är out of bounds när hela bollen ligger out of bounds. En spelare får stå out of bounds och spela en boll som ligger på banan. Föremål som definierar out of bounds såsom murar, stängsel, staket, pinnar och räcken är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Pinnar som identifierar out of bounds är inte hindrande föremål och anses vara fasta.
Anmärkning 1: Pinnar och linjer som används för att definiera out of bounds bör vara vita.

Anmärkning 2: En tävlingsledning får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar out of bounds men inte definierar gränsen för out of bounds som hindrande föremål.
Partner
En ”partner” är en spelare som tillsammans med en annan spelare spelar på samma sida. I threesome, foursome, bästboll eller fyrboll innefattar ordet ”spelare”, när sammanhanget medger det, även dennes partner eller partners.
Plikt om man bryter mot etiketten?
Om en spelare konsekvent bryter mot riktlinjer under en rond eller en tidsperiod, så det påverkar andra spelare, rekommenderas att tävlingsledningen vidtar lämplig åtgärd. Det kan vara att förbjuda spel en begränsad tid eller förbud att delta i tävlingar. Dessa åtgärder anses berättigade för att behålla intresset hos den majoritet golfare som vill spela enligt riktlinjerna. I fall av allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7.
Pliktslag
Ett ”pliktslag” är ett slag som läggs till en spelares eller sidas score enligt vissa regler. Spelordningen i threesome eller foursome påverkas inte av pliktslag.
Poängbogey
Du räknar ihop dina poäng på varje hål och den totalpoäng du får är ditt resultat, din score. Hur många poäng du får på varje hål beror på hur många slag du har på respektive hål i förhållande till par. Om du t.ex. får 16 slag extra enligt banans slope, så har du ett extraslag utöver par på 16 av banans 18 hål (om 18-hålsbana). Du 16 hålen bestäms av hålens indexering, där man börjar med att fördela slag på hål med lägst indexvärde. Får du istället t.ex. 24 slag enligt slopen, har du ett extraslag på alla de 18 hålen och två extraslag på de sex hålen med lägst indexvärde. Poängberäkningen sker på så vi att du jämför de antal slag du har på ett visst hål med ditt ”normalresultat” (hålets par plus eventuella extraslag enligt ovan). Om du har två eller fler slag över ”normalresultatet” blir poängen på det hålet 0. Har du ett slag över ”normalresultatet” får du 1 poäng. Spelar du hålet på ditt ”normalresultat” får du 2 poäng, och har du ett slag mindre än ”normalresultatet” blir scoren 3 poäng, o.s.v..
Provisorisk boll
En ”provisorisk boll” är en boll som spelas enligt Regel 27-2 för en boll som kan vara förlorad utanför ett vattenhinder, eller kan vara out of bounds.
Puttlinje
”Puttlinjen” är den linje som spelaren önskar att hans boll ska följa efter ett slag på green. Puttlinjen inkluderar ett rimligt avstånd på vardera sidan om den avsedda linjen, utom med hänsyn till Regel 16-1e. Puttlinjen sträcker sig inte bortom hålet.
På green (Regler 16 och 17)
På green får du:
- Markera, lyfta och rengöra din boll (varefter den alltid ska återplaceras på samma punkt), ersätta den på samma plats), och
- Laga nedslagsmärken och gamla hålpluggar, men inte några andra skador som t.ex. spikmärken (Regel 16-1).
- När du slår gör ett slag på green (puttar), bör du se till att flaggstången är borttagen eller passad. Flaggstången får också tas bort eller passas när bollen ligger utanför green (Regel 17).
R&A
”R&A” är en förkortning av R&A Rules Limited.
Regel eller Regler
Termen ”regel” innefattar:
- Regler för golfspel, och tolkningen av dessa enligt ”Decisions on the Rules of Golf”,
- Alla tävlingsbestämmelser som fastställts av tävlingsledningen enligt Regel 33-1 och Bilaga I,
- Alla lokala regler som fastställts av tävlingsledningen enligt Regel 33-8a och Bilaga I, samt
- Bestämmelserna om (i) utformningen av klubborna och bollen i Bilagorna II och III, samt de tolkningar av dessa som ingår i ”A Guide to the Rules on Clubs and Balls”, och (ii)hjälpmedel och annan utrustning i Bilaga IV.
Rosa pantern
Rosa pantern spelas i två steg, som singel och som lagspel om tre personer. Lagspelet innebär att man har en rosa boll som skall spelas av spelaren på vart tredje hål. Samtidigt som man spelar den rosa bollen spelar man även sitt eget spel. Man för alltså en score för sig själv och en score för den rosa bollen. När man inte spelar den rosa bollen spelar du en vanlig vit boll. Skulle den rosa bollen gå i vattnet eller out är spelet slut för laget, men man fortsätter spela singelspelet som vanligt. Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.
Rubbas (eller Röra sig)
En boll anses ha ”rubbats” eller ”rört sig” om den lämnar sitt läge och stannar på någon annan plats.
Råd
”Råd” är varje anvisning eller förslag som kan påverka en spelare i hans spel, val av klubba eller sätt att slå ett slag. Upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd.
Röra sig
Se ”Rubbas”.
Scramble
Spelas i lag med 2, 3 eller 4 personer. Alla spelare slår ut från tee varefter man väljer bästa boll och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom 15 cm från detta läge, dock ej närmare hål, och spelar sina slag. Det förekommer även ibland att laget måste välja ett visst antal utslag från varje medlem. Tävlingen spelas oftast utan handicap, men vill man spela med handicap, bör lagets spelhandicap vara 25% av sammanlagd spelhandicap vid två spelare, 15% vid tre spelare och 10% vid fyra spelare.
Sida
En ”sida” är en spelare eller två eller flera spelare, vilka är partners. I matchspel är varje spelare på den motsatta sidan en motspelare. I slagspel är spelarna på alla sidor tävlare och spelare som tillhör olika sidor som spelar tillsammans är medtävlare.
Sidovattenhinder
Ett ”sidovattenhinder” är ett vattenhinder eller den del av ett vattenhinder som ligger så att det omöjligt, eller av tävlingsledningen bedöms som praktiskt omöjligt, att droppa en boll bakom vatten- hindret i enlighet med Regel 26-1b. All mark och allt vatten innanför gränsen för ett sidovattenhinder tillhör sidovattenhindret. När gränsen för ett sidovattenhinder definieras av pinnar, är pinnarna inne i sidovattenhindret, och gränsen för hindret definieras av pinnarnas närmaste yttre punkter i marknivå. När både pinnar och linjer används för att visa ett sidovattenhinder, identifierar pinnarna hindret och linjerna definierar hindrets gränser. När gränsen för ett sidovattenhinder definieras av en linje på marken är själva linjen i sidovattenhindret. Gränsen för ett sidovattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. En boll är i ett sidovattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör sidovattenhindret. Pinnar som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett sidovattenhinder är hindrande föremål.
Anmärkning 1: Den del av ett vattenhinder som ska spelas som sidovattenhinder måste vara tydligt markerad. Pinnar och linjer som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett sidovattenhinder måste vara röda.

Anmärkning 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från ett miljökänsligt område som har definierats som ett sidovattenhinder.

Anmärkning 3: Tävlingsledningen får definiera ett sidovattenhinder som ett vattenhinder. Singel Se ”Former för matchspel” och ”Former för slagspel”.
Slag
Ett ”slag” är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den, men om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvudet når bollen har han inte utfört ett slag.
Slaggolf
Spelas som slagtävling, men alla spelare får oberoende av spelhandicap spela max fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Därefter plockas bollen upp och scoren noteras till par+5 slag.
Slagtävling
Du räknar ihop ditt totala antal slag på ronden (bollen måste hålas ur) = bruttoresultat. Du drar sedan bort dina erhållna slag (dina erhållna slag är de slag du får via slopetabellen på den aktuella banan) och får därigenom din nettoscore.
Snörtävling
Spelas normalt som slagtävling men där varje spelare får en sax och ett snöre vars längd motsvarar spelhandicapet. Spelaren får använda snöret för att förbättra bollens position – ja t.o.m. håla ut med hjälp av snöret – mot att den använda delen av snöret klipps av. Den som har lägst antal slag efter 18 hål vinner. Det spelar ingen roll om vissa spelare har snöre kvar efter 18 hål eller inte.
Spela bollen som den ligger (Reglerna 12, 13, 14 och 15)
Om du tror att en boll är din men inte kan se ditt identifieringsmärke får du, efter att ha meddelat din markör eller motspelare, markera och lyfta bollen för identifiering. Bollen får inte rengöras mer än vad som eventuellt krävs för identifiering (Regel 12-2). Spela bollen som den ligger. Förbättra inte ditt läge eller området för din avsedda stans eller sving, eller din spellinje genom att t.ex.: flytta, böja eller bryta någonting som sitter fast eller växer, utom när du tar din naturliga stans och svingar klubban på ditt naturliga sätt, eller pressa ned någonting (Regel 13-2). Om din boll är i en bunker eller ett vattenhinder, får du inte;
- Vidröra marken, eller vattenytan (i ett vattenhinder) med din hand eller klubban innan du börjar nedsvingen, eller
- Flytta lösa naturföremål (Regel 13-4).
Om du spelar fel boll (t.ex. En upphittad boll eller annan spelares boll):
- I matchspel förlorar du hålet
- I slagspel/poängbogey får du två slags plikt och måste spela den rätta bollen. Slagen som gjorts på fel boll räknas inte (Regel 15-3).
Spelfältet
”Spelfältet” är banans hela område utom: a) Tee och green på det hål som spelas, samt b) Alla hinder på banan.
Spellinje
”Spellinjen” är den riktning som spelaren önskar att hans boll ska ta efter ett slag, samt ett rimligt avstånd på vardera sidan om den avsedda riktningen. Spellinjen sträcker sig lodrätt uppåt från marken, men sträcker sig inte bortom hålet.
Stans
Att ta ”stansen” innebär att spelaren placerar sina fötter i läge för och som förberedelse för att slå ett slag.
Tee
”Tee” är den plats där spelet av hålet börjar. Det är ett rektangulärt område av två klubblängders djup, vars framkant och sidor definieras av de yttre gränserna av två teemarkeringar. En boll är utanför tee när hela bollen är utanför tees gränser.
Threesome
Se ”Former för matchspel”.
Tillfällighet i banan
En ”tillfällighet i banan” föreligger när en boll i rörelse oavsiktligt påverkas eller stoppas av något utomstående (se Regel 19-1).
Tillfälligt vatten
”Tillfälligt vatten” är varje tillfällig vattensamling på banan, som inte är i ett vattenhinder, och är synlig före eller efter att spelaren tagit sin stans. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål. Tillverkad is är hindrande föremål. Dagg och rimfrost är inte tillfälligt vatten. En boll är i tillfälligt vatten när den ligger i eller någon del av den vidrör tillfälligt vatten.
Treboll
Se ”Former för matchspel”.
Tävlare
En ”tävlare” är en spelare i en slagspelstävling. Medtävlare är den eller de personer som tävlaren spelar med. Tävlare och medtävlare är inte partners till varandra. Vid foursome slagspel eller fyrboll slagspel, innefattar orden ”tävlare” och ”medtävlare”, när sammanhanget medger det, även dennes partner.
Tävlingsledning
”Tävlingsledningen” är den eller de personer som utsetts att leda tävlingen. Om situationen inte uppstår i en tävling avses den kommitté som har ansvaret för spel- och tävlingsverksamheten på banan.
Utomstående
I matchspel är ”utomstående” varje inverkan av något annat än: spelarens eller motspelarens sida, någondera sidans caddie, en boll som spelats av endera sidan på det hål som spelas, eller någondera sidans utrustning. I slagspel är ”utomstående” varje inverkan av något annat än: tävlarens sida, någon caddie för sidan, en boll som spelats av sidan på det hål som spelas, eller sidans utrustning. Som utomstående räknas en domare, en markör, en observatör och en forecaddie. Varken vind eller vatten räknas som något utomstående.
Utrustning
”Utrustning” är allt som används, bärs eller medförs av spelaren eller spelarens caddie med undantag för:
- varje boll han har spelat på hålet, och
- något litet föremål, t.ex. ett mynt eller en peg, när detta används för att markera en bolls läge eller för att avgränsa ett område i vilket en boll ska droppas.
Anmärkning 1: En boll som spelats på hålet är utrustning när den har lyfts och inte åter satts i spel.

Anmärkning 2: Utrustning innefattar föremål placerade på banan för omsorg om banan, tex. krattor när de hålls eller bärs.

Anmärkning 3: När utrustning delas av två eller flera spelare anses utrustningen vara utrustning åt bara en av de spelare vilka delar den. Om en golfbil som delas framförs av en av spelarna som delar den (eller hans partner eller någon av deras caddies) anses bilen och allt i den vara den spelarens utrustning. Annars anses bilen och allt i den vara utrustning åt den spelare som delar bilen, vars boll (eller vars partners boll) är inblandad. Annan delad utrustning anses tillhöra den spelare som senast använde, var klädd i, höll eller bar den. Den fortsätter att vara den spelarens utrustning till dess att den andre spelaren (eller hans partner eller någon av deras caddies) använder, klär sig i, håller eller bär den.
Utslaget (Regel 11)
Du får byta boll innan du sätter bollen i spel från tee, men det är god sed att uppmärksamma de andra spelarna i din boll på att du byter boll. Du måste slå ditt utslag från den rektangulära yta som bildas mellan teemarkeringarna och två klubblängder bakom desamma. Om du slår ditt utslag från en plats utanför detta område:
- I matchspel utgår inget pliktslag, men din motståndare kan kräva att du slår om utslaget från rätt plats, förutsatt att hen gör så omedelbart.;
- I slagspel/poängbogey får du två slags plikt och du måste slå om utslaget från rätt plats.Golf i Sverige - Regel
Var beredd
Du bör vara klar att spela så snart det är din tur. När du spelar på eller nära green bör du lämna bag eller vagn på en plats så att du snabbt kan förflytta dig från green och mot nästa tee. Om du tror att din boll kan vara förlorad, utanför vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör du för att spara tid spela en provisorisk boll. När du letar efter en boll, ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. Du bör inte leta i fem minuter innan du gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör din grupp inte fortsätta spelet förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll.
Vattenhinder
Ett ”vattenhinder” är varje hav, sjö, damm, å, bäck, dike, öppet dräneringsdike, eller annat öppet vattendrag (vare sig det finns vatten däri eller inte) och annat av liknande natur på banan. All mark och allt vatten innanför gränsen för ett vattenhinder tillhör vattenhindret. När gränsen för ett vattenhinder definieras av pinnar, är pinnarna inne i vattenhindret, och gränsen för hindret definieras av pinnarnas närmaste yttre punkter i marknivå. När både pinnar och linjer används för att visa ett vattenhinder, identifierar pinnarna hindret och linjerna definierar hindrets gränser. När gränsen för ett vattenhinder definieras av en linje på marken är själva linjen i vattenhindret. Gränsen för ett vattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. En boll är i ett vattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör vattenhindret. Pinnar som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett vattenhinder är hindrande föremål.
Anmärkning 1: Pinnar och linjer som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett vattenhinder måste vara gula.

Anmärkning 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från ett miljökänsligt område som har definierats som ett vattenhinder.
Vattenhinder (Regel 26)
Om din boll ligger i ett vattenhinder (gula pinnar och/eller linjer) får du spela bollen som den ligger eller, med ett slags plikt:
- Spela en boll från platsen varifrån du slog ditt senaste slag, eller
- Droppa bollen så långt bakåt som helst på flagglinjen (en förlängd rät linje mellan flaggstången och den punkt där bollen skar vattenhindret).
Om din boll ligger i ett sidovattenhinder (röda pinnar och/eller linjer), får du, utöver ovanstående alternativ för vattenhinder, med ett slags plikt, droppa en boll inom två klubblängder från, och inte närmare hål än:
- Den punkt där bollen sist skar sidovattnets gräns
- En punkt på den motsatta sidan av sidovattenhindret på samma avstånd från hålet som den punkt där bollen senast skar hindrets gräns.Golf i Sverige - Regel
Visa hänsyn mot andra
Du bör alltid visa hänsyn mot andra spelare på banan och inte störa deras spel genom att röra dig, tala eller väsnas i onödan. Du bör försäkra sig om att exempelvis mobiltelefon som medförs på banan inte distraherar andra spelare. På tee bör du inte pegga din boll förrän det är din tur att spela. Stå inte nära eller rakt bakom bollen eller rakt bakom hålet när spelare slår. På green bör du inte stå på en annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, kasta din skugga på dennes puttlinje. Stanna kvar i närheten av green tills alla i gruppen har hålat ut. I slagspel bör en spelare som är markör, om så behövs, kontrollera resultatet med den berörde spelaren på väg till nästa tee och anteckna den. Du bör spela i rask takt. Tävlingsledningen fastställer riktlinjer för speltempo vilka alla spelare ska följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer för gruppen bakom bör den erbjudas att gå igenom, oavsett antalet spelare. Om en grupp inte tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom kan spela snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom.
Visa hänsyn mot banan
Innan du lämnar en bunker bör du omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som du själv gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av bunkern bör den användas för detta ändamål. Du bör också reparera hål du gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av dig eller inte). Efter att hålet spelats färdigt av samtliga i gruppen, bör skador på green orsakade av golfskor repareras. Undvik att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå klubban i marken. Försäkra dig om att greenen inte skadas när bagar eller flaggstången läggs ned. Använd inte klubbhuvudet för att ta upp en boll ur hålet och undvik att luta dig mot en klubba på green, i synnerhet när du tar upp bollen ur hålet. Innan alla lämnar green ska flaggstången sättas tillbaka i hålet.