Golfens olika definitioner

Finns även tillgängligt i appen.
Hämta Golf i Sverige för Android Hämta Golf i Sverige till din iPhone eller iPad
VIKTIGA ÄNDRINGAR SAMMANFATTNING DEFINITIONER SPELFORMER

Lista och förklaring för definitioner som finns i golf.

1. Allmän plikt
2. Allvarligt brott
3. Banan
4. Banans områden
5. Boll-markering
6. Bunker
7. Caddie
8. Djur
9. Domare
10. Droppa
11. Ersätta boll
12. Fel boll
13. Fel green
14. Fel plats
15. Flaggstång
16. Flyttbart tillverkat föremål
17. Foursome
18. Fyrboll
19. Förbättra
20. Föremål markerande banans gräns
21. Förhållanden som påverkar slaget
22. Förlorad boll
23. Green
24. Honnör
25. Hål
26. Hål gjort av djur
27. Hålad
28. I spel
29. Klubblängd
30. Lag
31. Läge
32. Lättnadsområde
33. Lösa naturföremål
34. Mark under arbete
35. Markera
36. Markör
37. Matchspel
38. Motspelare
39. Naturkrafter
40. Närmaste punkt för lättnad
41. Oflyttbart tillverkat föremål
42. Onormala banförhållanden
43. Organiskt föremål
44. Out-of-bounds
45. Par eller Bogey
46. Partner
47. Peg
48. Pliktområde
49. Pluggad boll
50. Poängbogey
51. Provisorisk boll
52. Punkt för största möjliga lättnad
53. Rond
54. Rubbad boll
55. Råd
56. Scorekort
57. Slag
58. Slag och distans
59. Slagspel
60. Spelfältet
61. Spelförbundszon
62. Spellinje
63. Stans
64. Säkert eller praktiskt taget säkert
65. Tee
66. Tillfälligt vatten
67. Tillverkat föremål
68. Treboll
69. Tävlingsledningen
70. Utrustning
71. Utrustningsregler
72. Yttre påverkan
73. Återplacera

1 Allmän plikt

I Matchspel:  Förlust av hål
I Slagspel:  Två slags plikt 

2 Allvarligt brott

I Slagspel; när spel från fel plats kan ge spelaren en klar fördel jämfört med om bollen hade spelats från rätt plats. För att avgöra om detta utgjorde ett ”allvarligt brott” tas hänsyn till slagets svårighet, avståndet till hålet, förekomsten av hinder på spellinjen och förhållanden som påverkar slaget. Konceptet allvarligt brott förekommer inte i Matchspel. 

3 Banan

Hela spelområdet innanför de gränser som har fastställts av tävlingsledningen.

4 Banans områden

 Består av Spelfältet, Tee-området på det hål du spelar, alla Bunkrar, alla Pliktområden och Greenen på hålet du spelar. 

5 Boll-markering

 Ett konstgjort föremål som används för att markera läget för en boll som ska lyftas. Föremålet kan vara en peg, ett mynt, en tillverkad markeringsknapp eller något annat litet föremål lämpligt för ändamålet. 

6 Bunker

 Ett särskilt iordningställt sandområde, i regel försänkt i förhållande till den omgivande gräsytan genom att torv och jord har avlägsnats. 

7 Caddie

 En person som hjälper en spelare under en rond, t.ex. med att bära bagen (eller dra golfvagnen) och ge råd. 

8 Djur

 Alla levande varelser från djurriket utom människor, inklusive däggdjur, fåglar, ormar och ryggradslösa djur. 

9 Domare

 En person utsedd av tävlingsledningen för att avgöra regelfrågor. 

10 Droppa

 Att hålla en boll och släppa den (från knähöjd) så den faller rakt ned på markytan, i syfte att bollen ska bli i spel. 

11 Ersätta boll

 Att byta ut en boll som varit i spel mot en ny boll med avsikten att den nya bollen ska komma i spel. 

12 Fel boll

Normalt sett alla andra bolar än spelarens, men även spelarens egen boll blir ”fel boll” när den är out-of bounds, förlorad eller har blivit lyft och ännu inte återigen har satts i spel på ett regelenligt sätt. 

13 Fel green

Alla andra greener än greenen på det hål som spelas. 

14 Fel plats

 Varje plats på banan utom platsen där spelaren får eller måste spela sin boll enligt reglerna. 

15 Flaggstång

 Den flyttbara stång som sitter i hålet i syfte att visa spelarna var hålet är. Flaggstången omfattar flaggan och varje annat föremål som sitter fast på flaggstången. 

16 Flyttbart tillverkat föremål

 Ett tillverkat föremål som med rimlig ansträngning är flyttbart utan att föremålet eller banan skadas. 

17 Foursome

 En spelform som innebär att två partners tävlar i samma lag och slår vartannat slag på den gemensamma bollen. 

18 Fyrboll

 En spelform där lag av två spelare spelar varsin boll. På varje hål räknas endast den spelares score som presterade det bästa resultatet på hålet ifråga. 

19 Förbättra

Att förändra ett eller flera förhållanden som påverkar slaget eller spelet så att spelaren kan få en fördel när bollen spelas. 

20 Föremål markerande banans gräns

Konstgjorda föremål som definierar eller visar banans gräns, t.ex. staket, stängsel, murar, pinnar och räcken, från vilka lättnad utan plikt inte är tillåten. 

21 Förhållanden som påverkar slaget

Bollens läge i vila, området för avsedd stans, utrymmet för den avsedda svingen, spellinjen samt lättnadsområdet där spelaren ska droppa eller placera en boll. 

22 Förlorad boll

 En spelad boll som inte hittas inom tre minuter efter det att spelaren eller caddien (eller spelarens partner och dennes caddie) börjar leta efter den. 

23 Green

 Området på varje hål som är särskilt iordningställt för puttning, eller det område som tävlingsledningen har definierat som green (t.ex. då tillfällig green gäller). 

24 Honnör

Rätten för en spelare att slå ut först från tee. 

25 Hål

Begreppet hål används i regel för att beskriva den del av banan där spelet inleds på en viss tee och avslutas på motsvarande green. Men ”hål” kan också avse den det faktiska hålet på green.

26 Hål gjort av djur

Varje hål i marken som har grävts av ett djur, med undantag för sådana djur som även definieras som lösa naturföremål (t.ex. maskar och insekter). Det lösa materialet som djuret grävt upp ur själva hålet klassificeras i detta sammanhang också som hål gjort av djur. 

27 Hålad

 När en boll i vila ligger i hålet efter ett slag och hela bollen är under greenens yta. 

28 I spel

 Statusen för en spelares boll som ligger på banan och används för att spela ett hål. 

29 Klubblängd

 Längden på den längsta klubban som spelaren har i bagen, med undantag för puttern. 

30 Lag

Två eller fler spelare som spelar tillsammans som partners i en matchspels- eller slagspelstävling. 

31 Läge

Platsen där en boll är i vila, och varje växande eller fastsittande naturföremål, oflyttbara tillverkade föremål eller markeringar för banans gräns, som vidrör bollen eller finns alldeles intill den. 

32 Lättnadsområde

Området där en spelare måste droppa en boll när han eller hon tar lättnad enligt en regel. Varje lättnadsregel kräver att spelaren använder sig av ett specifikt lättnadsområde. 

33 Lösa naturföremål

Varje löst naturföremål såsom stenar, gräs, löv, grenar, döda djur och djurspillning, maskar, insekter, jordklumpar, och dylikt. Naturföremål som växer eller sitter fast betraktas inte som lösa naturföremål, liksom inte heller sådana föremål som är inbäddade i marken eller fastnar på bollen. 

34 Mark under arbete

Varje del av banan som av tävlingsledningen har definierat som mark under arbete (MUA). 

35 Markera

Att visa var en boll i vila ligger genom att antingen placera en markering (t.ex. ett mynt, en peg, en särskild markeringsknapp, etc.) direkt bakom eller bredvid bollen, eller hålla en klubba på samma sätt. 

36 Markör

 Den person som i slagspel har ansvar för att föra in spelarens score på dennes scorekort och som ska intyga att scorekortet är korrekt ifyllt efter ronden. 

37 Matchspel

 En spelform där en spelare eller ett lag av två spelare spelar direkt mot en annan spelare eller ett annat lag. 

38 Motspelare

Den motspelare som en spelare tävlar mot i match. 

39 Naturkrafter

Effekten av naturfenomen som t.ex. vind, regn, vatten eller när någonting händer utan synbar anledning på grund av tyngdlagen. 

40 Närmaste punkt för lättnad

Referenspunkten för att ta lättnad utan plikt från ett onormalt förhållande på banan, en farlig djursituation, fel green, en spelförbudszon, eller enligt en lokal regel, är den (uppskattade) punkten där bollen skulle ligga. Denna punkt får inte vara närmare hål, måste finnas inom rätt område på banan och på en plats där förhållandena som föranledde lättnaden inte längre stör. 

41 Oflyttbart tillverkat föremål

Föremål som inte kan flyttas utan oskälig ansträngning och utan att skada föremålet eller banan. 

42 Onormala banförhållanden

Hål gjorda av djur, mark under arbete, oflyttbara tillverkade föremål och tillfälligt vatten. 

43 Organiskt föremål

Ett konstgjort föremål som tävlingsledningen har definierat som en integrerad del av banan och från vilket man inte får lättnad utan plikt. 

44 Out-of-bounds

Alla områden utanför banans gräns enligt tävlingsledningens beslut. Banans gräns sträcker sig såväl uppåt ovanför marknivå som nedåt under densamma. När banans gräns markeras med stolpar, pinnar eller stängsel, bestäms out-of-bounds-gränsen av den inre sidan (mot banan) av stolparna, pinnarna eller stängslet. När gränsen anges som en målad linje är gränsen linjens kant mot banan. Själva linjen är alltså out-of-bounds. 

45 Par eller Bogey

En form av matchspel där en spelare eller ett lag vinner eller förlorar ett hål genom att ha färre respektive fler slag än den av tävlingsledningen bestämda målscoren. 

46 Partner

En spelare som tävlar tillsammans med en annan spelare som ett lag, aningen i matchspel eller slagspel. 

47 Peg

Ett föremål, oftast av trä eller plast, på vilket bollen placeras på tee för att den ska komma upp något över marknivå. En peg får inte vara längre än 10,16 cm (4 tum).   

48 Pliktområde

Ett område på banan från vilket lättnad kan tas med ett slags plikt när spelarens boll hamnar där. När ett lättnadsområde definieras av pinnar utgörs gränsen för lättnadsområdet av en rät linje mellan pinnarna utsida. Själva pinnarna står alltså i lättnadsområdet. När lättnadsområdet definieras av målade linjer, utgörs gränsen av linjernas utsida. Själva linjen ligger alltså i lättnadsområdet. 

49 Pluggad boll

När en spelares boll ligger i sitt eget nedslagsmärke som har orsakats av spelarens föregående slag och då en del av bollen ligger under markytan. 

50 Poängbogey

En form av slagspel där det gäller att få ihop så många poäng som möjligt. 

51 Provisorisk boll

En ny boll som spelas i den händelse att den dessförinnan spelade bollen är out-of-bounds eller förlorad utanför ett pliktområde. 

52 Punkt för största möjliga lättnad

Referenspunkten för lättnad utan plikt från onormala banförhållanden i en bunker eller på en green, när det inte finns någon punkt för fullständig lättnad.

53 Rond

18 eller färre hål spelade i den ordning som tävlingsledningen bestämt. 

54 Rubbad boll

När en boll i vila har lämnat sitt ursprungliga läge och kommit i vila på ny plats, och detta kan ses (hade kunnat ses) med blotta ögat (oavsett om någon faktiskt sett det eller inte). Detta gäller oavsett om bollen har rört sig uppåt, nedåt eller horisontellt i någon riktning. Om bollen endast skakar till eller wobblar, varvid den stannar eller återvänder till det ursprungliga läget, anses den inte ha rubbats.

55 Råd

Varje verbal kommentar eller handling (såsom att visa vilken klubba som just användes) avsedd att påverka en spelare att välja en viss klubba, att slå ett visst slag eller att spela hålet eller banan på ett visst sätt. Råd innefattar inte allmän information såsom regler, avstånd eller lokaliseringen av bunkrar, pliktområden, greenen, eller andra spelares bollar. 

56 Scorekort

Dokumentet där spelarens score på varje hål noteras i slagspel. Scorekortet kan vara i pappersform eller elektronisk form som godkänts av tävlingsledningen. 

57 Slag

Den framåtriktade rörelse av klubban som görs för att träffa bollen. Men ett slag har inte genomförts om spelaren avbryter svingen innan bollen har träffats, eller om spelaren oavsiktligt träffar bollen t.ex. vid en provsving. 

58 Slag och distans

Tillvägagångssättet och plikten när en spelare tar lättnad genom att spela en boll från platsen för föregående slag. 

59 Slagspel

En spelform där en spelare eller ett lag tävlar mot alla andra spelare eller lag. 

60 Spelfältet

Området på banan som omfattar hela banan utom de fyra övriga områdena; tee-området på hålet som spelas, alla bunkrar, alla pliktområden och greenen på det hål som spelas. Spelfältet inkludera alla övriga håls teeområden och greener.

61 Spelförbundszon

Den del av banan där tävlingsledningen har förbjudit spel. Spelförbudszoner måste definieras som en del av antingen onormalt banförhållande eller ett pliktområde.

62 Spellinje

Linjen som spelaren avser att bollen ska följa efter ett slag. Spellinjen är inte nödvändigtvis en rät linje mellan två punkter, utan kan vara t.ex. en böjd linje när spelaren avser att skruva bollen. 

63 Stans

Positionen för spelarens fötter och kropp när slaget förbereds och genomförs. 

64 Säkert eller praktiskt taget säkert

Detta innebär att det finns avgörande bevis för att händelsen ifråga har inträffat, eller att sannolikheten för att så är fallet överstiger 95%. Det räcker alltså inte att någonting är möjligt eller troligt i största allmänhet.

65 Tee

Området som en spelare måste spela ut ifrån för att påbörja det hål som spelas. 

66 Tillfälligt vatten

Tillfällig ansamling av vatten på markytan utanför pliktområden, såsom t.ex. pölar av regnvatten, översvämning av en permanent vattensamling och pölar efter bevattning). Vattnet måste vara synligt senast när spelaren har tagit sin stans. Det räcker alltså inte att marken rent allmänt är våt. 

67 Tillverkat föremål

Varje konstgjort föremål utom organiska föremål och markeringar för banans gräns. 

68 Treboll

En form av matchspel där de tre deltagarna spelar individuell match mot de övriga två på samma gång.

69 Tävlingsledningen

 Personen eller gruppen som ansvarar för tävlingen eller banan. 

70 Utrustning

Allt som används, bärs, hålls eller medförs av en spelare eller spelarens caddie. 

71 Utrustningsregler

Specifikationer och andra bestämmelse för klubbor, bollar och annan utrustning som det är tillåtet för spelare att använda under en rond. 

72 Yttre påverkan

Varje person - utom spelaren själv och dennes caddie – djur, eller föremål som kan påverka vad som händer med en spelares boll eller utrustning på banan. 

73 Återplacera

Att placera en boll genom att lägga ned och släppa taget om den i syfte att sätta bollen i spel.