Sammanfattning av golfregler

Finns även tillgängligt i appen.
Hämta Golf i Sverige för Android Hämta Golf i Sverige till din iPhone eller iPad
VIKTIGA ÄNDRINGAR SAMMANFATTNING DEFINITIONER SPELFORMER

Reglerna förklaras mer i detalj under respektive avsitt i den följande texten. Notera dock att detta är en sammanfattning av de viktigare regelavsnitten. Vi gör inga anspråk på att skrivningen skulle vara heltäckande. Vid tveksamhet eller behov av fördjupning hänvisas till den kompletta Regelboken. Många termer finns förklarade i Definitionsavsnittet.

1. Spelet, Spelarens uppförande och Reglerna
2. Banan
3. Tävlingen
4. Spelarens utrustning
5. Spela ronden
6. Spela ett hål
7. Leta efter, hitta och identifiera boll
8. Spela banan som den är
9. Spela bollen som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad
10. Förbereda och slå ett slag; råd och hjälp, caddies
11. Boll i rörelse som oavsiktligt träffar person, djur eller föremål, medvetet agerande för att påverka boll i rörelse
12. Bunkrar
13. Greener
14. Markera, lyfta och rengöra boll, återplacera boll, droppa för lättnad, spela från fel plat
15. Lättad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål
16. Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga djursituationer och pluggad boll
17. Pliktområden
18. Förlorad boll, out-of-bounds, provisorisk boll
19. Ospelbar boll
20. Lösa regelfrågor under ronden, beslut av domare och tävlingsledning
21. Andra former av individuellt slagspel och matchspel
22. Foursome
23. Fyrboll
24. Lagtävling

1 Spelet, Spelarens uppförande och Reglerna

Spela banan som den är och spela på din boll som den ligger. Spela enligt Reglerna och enligt spelets anda. Du är skyldig att notera dina egna straff (pliktslag) om du bryter mot någon Regel, så att du inte får någon otillbörlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller andra spelare i slagspel. 

2 Banan

Det finns fem definierade områden på banan och det finns ett flertal definierade objekt och förhållanden som kan påverka ditt spel. Det är viktigt att känna till området där din boll ligger och statusen på påverkande objekt och förhållanden, eftersom de ofta styr vilka möjligheter du har att spela bollen eller för att ta lättnad. Utöver Spelfältet som täcker in hela banan finns följande fyra specifika områden; 

 • Tee-området på det hål du spelar.
 • Bunkrarna.
 • Alla pliktområden förutom bunkrarna.
 • Greenen på hålet du spelar.

Bild som förklarar golfregel

 Lättnad utan plikt kan fås från 

 • Lösa naturföremål.
 • Flyttbara tillverkade föremål.
 • Onormala förhållanden på banan; Mark under arbete (MUA), Hål gjorda av djur, Oflyttbara tillverkade föremål och Tillfälligt vatten.

Det kan finnas områden på golfbanan - s.k. spelförbudszoner - där spel har förbjudits. Du måste ta lättnad från sådana områden om de menligt påverkar din stans eller din avsedda sving när du spelar på en boll som ligger inom eller strax utanför icke-spel-området.

3 Tävlingen

Regel 3 täcker tre centrala element i alla golftävlingar: Matchspel eller Slagspel, Individuellt eller i Lag, Bruttoscore eller Nettoscore. 

Matchspel innebär att du och din motspelare tävlar mot varandra baserat på resultat per hål. Hålen kan vinnas, förloras eller delas. 

Slagspel innebär att samtliga spelare tävlar mot varandra.  

Du spelar antingen individuellt då du tävlar på egen hand, eller tillsammans med en partner. 

Bruttoscore innebär att man i en scratchtävling räknar samtliga slag för alla spelarna. En handicaptävling innebär att bruttoscoren för varje hål justeras med hänsyn till spelarnas golfhandicap. 

I Matchspel vinner du ett hål om du har färre slag än din motspelare (netto eller brutto, beroende på tävlingsform), när din motspelare ger upp hålet, eller när din motspelare har brutit mot reglerna på så vis att straffet blir ”förlust av hålet”. 

Du delar ett hål när du och motspelaren har samma antal slag på ett hål. Du vinner en match när du leder över din motspelare med fler hål än vad som återstår av ronden, när motspelaren ger upp matchen, eller när motspelaren blir diskvalificerad. 

I Matchspel får du skänka motspelarens nästa slag, hålet som spelas eller hela matchen, men alla skänkta slag, hål och matcher måste kommuniceras klart och tydligt. Alla skänkta slag, hål och matcher är definitiva – du kan inte ångra dig – och din motspelare kan inte välja att avstå från denna favör. 

4 Spelarens utrustning

Du får inte påbörja en rond med fler än 14 klubbor eller ha fler än 14 klubbor under ronden. Om du påbörjar en rond med färre än 14 klubbor, får du under ronden lägga till klubbor så att antalet maximalt uppgår till 14 klubbor.   Dina golfklubbor måste överensstämma med de specifikationer som fastslagits i Utrustningsreglerna. Om en klubba skulle skadas under ronden, eller under ett speluppehåll, får du fortsätta att använda denna skadade klubba under resten av ronden, alternativt få klubban lagad under ronden så att den i möjligaste mån återställs till det skick som gällde före skadan. Du får inte byta ut en skadad klubba under pågående rond, med undantag för om någon annan än du själv eller din caddie har skadad klubban. Om någon annan eller yttre påverkan har skadad din klubba får den bytas ut mot en annan klubba under ronden utan plikt. 

Din golfboll måste överensstämma med specifikationerna i Utrustningsreglerna. Du får använda en godkänd boll som du får av en annan person på banan, inklusive andra spelare på banan, och upphittad boll. 

Om du har anledning att misstänka att din boll har fått ett jack eller spruckit under spelet, får du lyfta den för att kontrollera eventuell skada. Innan du lyfter den måste du markera platsen där den låg. Du får inte rengöra bollen (med undantag för om den ligger på green). Om du lyfter bollen utan att ha anledning att misstänka skada, missar att markera läget innan du lyfter den, eller rengör den felaktigt, får du ett slags plikt. 

Du får ersätta en skadad boll med en ny boll, om det är uppenbart att bollen har ett jack eller en spricka och att denna skada uppstod under spelet på det aktuella hålet. En boll som enbart är skrapad på ytan eller missfärgad, anses inte vara skadad i detta sammanhang. En ny boll som ersätter en skadad boll ska placeras på det ursprungliga läget innan spelet återupptas. 

Att spela på en felaktigt ersatt boll, eller att spela från fel plats, innebär allmän plikt. 

Du får använda avståndsmätare under ronden, såvida det inte finns en lokal regel som förhindrar detta. 

5 Spela ronden

En ”rond” utgörs av 18 eller färre hål, som spelas i den ordning tävlingsledningen har bestämt.  

I Matchspel får du träna på banan före en rond eller mellan ronder. 

I Slagspel får du inte under speldagen träna på banan före ronden, med undantag för att du får träna att chippa och putta på och nära första hålets tee. Du får givetvis också träna på banans övningsområden. 

Om du träningsspelar på banan före din rond i en slagspelstävling, utgår vid den första förseelsen allmän plikt. En ytterligare förseelse resulterar i diskvalifikation. 

Du får inte oskäligt försena spelet, varken under spelet av ett hål eller mellan hål. Den spelare som gör sig skyldig till en oskälig försening drabbas av ett pliktslag vid första förseelsen och allmän plikt vid en andra förseelse. Skulle spelaren oskäligt försena spelet en tredje gång blir det diskvalifikation.  

En golfrond bör spelas rimligt skyndsamt. Du uppmanas att släppa igenom snabbare bollar. 

När det är din tur att spela uppmanas du slå ditt slag inom 40 sekunder. Normalt sett bör det vara möjligt att spela snabbare än så, vilket också rekommenderas. 

Normalt sett, efter utslaget från tee, spelar den spelare som ligger längst ifrån hålet först. I slagspel är det dock inget problem att frångå denna princip när detta innebär tidsvinst och det kan ske på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I matchspel kan du och din motspelare komma överens om att spela i ”fel turordning” för att tjäna tid. 

6 Spela ett hål

Vid start på ett hål måste bollen spelas från det godkända tee-området. Din boll befinner sig inom det godkända tee-området när någon del av den nuddar eller är ovanför detta område.

Bild som förklarar golfregel

Du får stå utanför tee-området när du slår ditt slag, så länge bollen befinner sig inom tee-området enligt ovan. 

När du startar från tee får du välja vilken boll du vill så länge den överensstämmer med de godkända specifikationerna. Du får byta boll mellan två hål. 

Du ska håla ut på hålet med samma boll som du startade från tee, med undantag för om bollen förloras, slås out-of-bounds eller byts ut mot en annan boll (felaktigt byte medför dock plikt, se nedan) 

Under spelet av ett hål får du byta boll när du tar lättnad. När du slår ytterligare ett slag från samma plats som du slog ditt föregående slag ifrån, får du också byta boll om du så vill. Du får inte byta boll när du återplacerar din boll, efter att t.ex. ha lyft den för identifiering. 

Om du spelar på en felaktigt utbytt boll får du allmän plikt. I slagspel måste du håla ut med den felaktiga bollen. 

Om du spelar på fel boll utgår allmän plikt.  

I matchspel, om två spelare spelar på varandras bollar, är det den spelare som först spelar på den felaktiga bollen som drabbas av allmän plikt (förlust av hål). Om det inte går att fastställa vem som spelade på felaktig boll först, utgår ingen plikt och hålet måste färdigspelas med de förväxlade bollarna. 

I slagspel måste du fortsätta spelet av hålet med din ursprungliga (rätta) boll. Slagen på den felaktiga bollen räknas inte (med du får allmän plikt). 

Skulle du fortsätta att spela på fel boll på nästkommande hål, blir du diskvalificerad. 

Spelordningen från tee avgörs av vem som har honnören och därefter av vems boll som ligger längst från hålet. 

I matchspel avgörs honnören på första tee av lottning, genom överenskommelse, eller genom att t.ex. singla slant. På följande hål slår den spelare som vann föregående hål ut först. Om hålet före delades bibehålls honnören från tidigare. Om du slår ett slag när det är din motspelares tur, utgår ingen plikt, men din motståndare kan annullera slaget. Detta gäller naturligtvis inte om du och din motståndare, i syfte att tjäna tid, har kommit överens om att frångå turordningen. 

Startordningen i slagspel är densamma som i matchspel. Vanligt i Sverige är dock att man låter spelaren med lägst handicap slå ut först, om ingen annan turordning har fastlagts. På följande hål har den spelare med lägst bruttoscore på hålet innan honnören. Spelordningen avgörs alltså av bruttoscoren även om det är en handicaptävling. Det utgår ingen plikt för den spelare som slår ett slag när det egentligen är en annan spelares tur att slå, med undantag för situationen där du och en annan spelare enas om att frångå turordningen för att en av er ska uppnå en fördel. I detta senare fall utgår allmän plikt. 

I slagspel är det både tillåtet och berömvärt att spela ”färdig golf”; att frångå den normala spelordningen för att spara tid, när så kan ske på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

7 Leta efter, hitta och identifiera boll

När du letar efter din boll får du utföra rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den. Detta inkluderar att; 

 • Flytta sand och vatten, och
 • Flytta och böja gräs, buskar, grenar och andra naturligt förekommande föremål, även om föremålet bryts av – det senare dock endast när så sker till följd av andra rimliga åtgärder utförda i syfte att hitta eller identifiera bollen. 

Det utfår ingen plikt om de rimliga åtgärderna för att hitta eller identifiera bollen innebär förbättrade förhållanden för nästa slag. Men om de förbättrade förhållandena åstadkoms genom åtgärder som överstiger vad som är försvarbart för ett rimlig letande, utgår allmän plikt. 

Om du letar boll eller försöker identifiera den i sand och sanden eller bollen rör sig i samband med detta, ska du återskapa det ursprungliga läget i sanden, men du får lämna en liten del av bollen synlig om den ursprungligen varit helt täckt av sanden. Ingen plikt utgår för detta, men om du spelar bollen utan att ha återskapat det ursprungliga läget, utgår allmän plikt. 

Om en boll i vila kan vara din men du kan inte säkert identifiera den som den ligger, får du lyfta den för identifikation, men endast om och efter det att bollens läge har markerats. Du får inte rengöra bollen mer än vad som eventuellt behövs för identifieringen (med undantag för på green). Efter identifieringen ska bollen återplaceras på det ursprungliga läget, oavsett om det visade sig vara din eller en annan spelares boll. 

Du får ett slags plikt om du 

 • lyfter din boll utan att det behövs för identifiering,
 • missar att markera läget där bollen låg, eller
 • rengör den före återplacering (utanför green). 

 Du får allmän plikt om du 

 • spelar på en felaktigt ersatt boll
 • spelar bollen från fel plats

Det utgår ingen plikt om du, din motspelare eller någon annan person råkar rubba bollen i samband med att ni letar efter eller försöker identifiera den. Om detta sker, ska bollen återplaceras på sitt ursprungliga läge (om detta inte är känt ska det uppskattas efter bästa förmåga). 

8 Spela banan som den är

Denna regel utgör en central princip för golfspel. När du ska spela på din boll i vila, måste du normalt sett spela den som den ligger. Generellt måste du alltså acceptera de förhållanden som påverkar slaget och du får inte förbättra dessa förhållanden innan du slår ditt slag. Det finns emellertid situationer där du får vidta vissa rimliga åtgärder även om de förbättrar förhållandena. Det finns även ett begränsat antal situationer när förhållanden kan återställas utan plikt, efter det att de har blivit förändrade. 

Som förberedelse för ett slag eller i samband med slaget, får du utföra följande åtgärder som är pliktfria även om de skulle förbättra förhållandena som påverkar ditt slag; 

 • I ett ärligt uppsåt att leta efter din boll, utföra rimliga åtgärder för att hitta och identifiera den.
 • På ett rimligt och försvarbart sätt avlägsna lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål.
 • På ett rimligt och försvarbart sätt markera läget för din boll, lyfta och återplacera den.
 • Försiktigt grunda klubban närmast framför eller bakom din boll (utom i bunker).
 • Bestämt placera dina fötter för att inta din stans, inkluderande ett försvarligt mått av att borra ned fötterna för att stå stadigt i sand eller lös jord.
 • I ett ärligt uppsåt att inta din stans, utföra rimliga åtgärder för att komma åt bollen och inta stansen. Men du har inte rätt till en normal stans eller sving om förhållandena förhindrar detta och du måste använda det minst inkräktande sättet för att hantera situationen. 
 • Slå ett slag eller göra en baksving för att slag som slås. Undantag gäller i bunker där du inte får nudda sanden i baksvingen.
 • På green, avlägsna sand och lös jord samt reparera skador. 
 • Röra vid ett naturligt föremål för att se om det är löst. Men om föremålet konstateras vara växande eller fastsittande, måste det lämnas kvar så nära det ursprungliga läget som möjligt.

Åtgärder för att förbättra förhållandena för ditt slag som går utöver vad som beskrivs ovan, medför allmän plikt. 

Om förhållandena som påverkar ditt slag försämras av en annan spelare, ett djur eller ett artificiellt föremål efter det att din boll har kommit i vila, får du återställa förhållandena så långt möjligt. Men du får inte återställa förhållandena om försämringen åstadkoms av dig själv, ett naturligt föremål eller naturkrafter.

9 Spela bollen som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad

Du måste spela din boll i vila som den ligger på banan, utom när Reglerna kräver eller tillåter dig att 

 • Spela en boll från ett annat läge på banan, eller 
 • Lyfta bollen och sedan återplacera den på den ursprungliga platsen 

Om din boll börjar röra sig efter det att du har påbörjat ditt slag får du inte återplacera den oavsett vad som orsakade rörelsen. Du måste spela bollen från läget den hamnar i efter slaget. 

Din boll anses ha rört sig endast om det är säkert eller praktiskt taget säkert att den har flyttat på sig. Om bollen kan ha rört sig, men det är inte säkert eller praktiskt taget säkert att så har skett, ska den anses ha legat still och du måste spela den som den ligger. 

Reglerna erkänner endast fyra möjliga orsaker till att en boll rör sig: 

 • Naturkrafter som t.ex. vind eller vatten.
 • Du och din caddie.
 • Din motspelare och dennes caddie i matchspel. 
 • Extern påverkan, inklusive en annan spelare i slagspel.

Punkterna II-IV anses ha orsakat bollens rörelse endast när det är säkert eller praktiskt taget säkert att detta är fallet. I övriga fall anses naturkrafter ha flyttat på bollen. 

Om naturkrafter har flyttat på bollen utgår ingen plikt och bollen måste spelas från dess nya läge. Undantag gäller dock på green om din boll rör sig efter det att du har lyft och återplacerat den. I detta fall ska den återplaceras på den ursprunglig platsen. 

Om du eller din caddie lyfter din boll i vila eller får den att röra sig, måste bollen återplaceras på sitt ursprungliga läge, förutom; 

 • När du lyfter bollen enligt en Regel för att ta lättnad eller för att placera bollen på ett annat läge.
 • När bollen rör sig efter det att du har påbörjat ditt slag eller din baksving för ett genomfört slag.

Om du medvetet lyfter eller flyttar din boll i vila får du ett slags plikt, med undantag för när: 

 • Du får lyfta eller flytta på bollen. 
 • Du oavsiktligt rör bollen innan den har hittats. 
 • Du oavsiktligt flyttar på bollen på green. 
 • Du oavsiktligt rör bollen utanför green vid tillämpning av Regel. 

Om din bollmarkering lyfts eller flyttas av någon anledning, inklusive av naturkrafter, innan bollen har återplacerats, måste du antingen: 

 • Återplacera bollen på det ursprungliga läget, eller
 • Placera en bollmarkering för att markera det ursprungliga läget.

Om du lyfter eller flyttar på din bollmarkering innan bollen har återplacerats, utgår ett slags plikt. Om din motspelare gör detta, får han eller hon ett slags plikt.

10 Förbereda och slå ett slag; råd och hjälp, caddies

När du slår ett slag måste du slå på bollen med klubbhuvudet på så vis att det blir en endast momentan kontakt mellan klubban och bollen. Du får inte dra bollen, fösa eller skyffla upp den. Om din klubba oavsiktligt träffar bollen mer än en gång i slaget, räknas detta som enbart ett slag och ingen plikt utgår. 

När du slår ett slag får klubban inte vara förankrad i kroppen. 

Du får inte slå på en boll i rörelse, med undantag för följande situationer; 

 • Bollen börjar röra sig efter det att du har påbörjat din baksving för slaget.
 • Bollen faller av peggen. 
 • Bollen rör sig i vatten. 

Slår du på din boll i rörelse i andra situationer än de ovan nämnda, utgår allmän plikt. I slagspel innebär detta att det regelvidriga slaget räknas och att du får två slags plikt. 

Under en rond får du inte ge råd till någon annan spelare. Du får heller inte fråga någon annan - din caddie undantaget - om råd, eller röra en annan spelares utrustning för att få information som skulle utgöra otillåten rådgivning om den hade efterfrågats eller meddelats av en annan spelare. 

Det är tillåtet att peka ut en spellinje för bollen utanför greenen, men personen som pekar måste avlägsna sig innan du slår ditt slag. Även eventuella föremål som har placerats ut för att visa på en spellinje måste avlägsnas innan slaget slås. 

På greenen får du och din caddie peka ut din spellinje, men din caddie måste flytta på sig från din spellinje, eller förlängningen av densamma, innan slaget slås. Det är dock tillåtet att caddien passar flaggstången när du puttar. 

Du får inte slå ditt slag medan du får fysiskt hjälp från din caddie eller någon annan person. Du får heller inte slå ditt slag medan din caddie, en 

annan person eller ett föremål medvetet har placerat sig eller placerats i syfte att ge dig skydd mot solljus, regn, vind eller andra naturfenomen. 

11 Boll i rörelse som oavsiktligt träffar person, djur eller föremål, medvetet agerande för att påverka boll i rörelse

Om din boll i rörelse oavsiktligt träffar någon person eller yttre påverkan, inklusive dig själv, andra spelare, era caddies eller er utrustning, utgår ingen plikt för någon spelare. Undantaget till detta gäller om din boll på green i slagspel träffar en annan boll och både bollarna låg på greenen före ditt slag. Då får du allmän plikt. 

Om din boll i rörelse oavsiktligt träffar någon person eller yttre påverkan, måste den spelas som den ligger, utom i två fall;

 • När din spelade boll som spelas från annat område än green stannar på någon person, något djur eller yttre påverkan i rörelse.
 • När din boll som spelas från green oavsiktligt träffar någon annan person, ett djur, eller yttre påverkan i rörelse (inklusive annan boll i rörelse) på green.

Det första undantaget innebär att du ska ta lättnad och droppa bollen inom en klubblängd från det uppskattade läget under personen eller föremålet den stannade på (referenspunkten). Bollen ska dock droppas inom samma område på banan som där den hamnade och den får inte droppas närmare hålet. Skulle bollen ha stannat på green, ska den placeras på referenspunkten istället för att droppas. 

Det andra undantaget, då slaget slås från greenen, innebär att slaget inte räknas utan måste slås om från det ursprungliga läget. Detta gäller dock inte om bollen träffar en annan boll eller en bollmarkering på green, eller om den träffar flaggstången eller personen som passar flaggstången (se ovan och under Regel 13 beträffande plikt i dessa fall). 

När en boll är i rörelse får du inte avsiktligt ändra några fysiska förutsättningar, lyfta eller flytta lösa naturföremål eller flyttbara tillverkade föremål för att påverka hur och var bollen kan komma att ligga när den kommer i vila. Brott mot denna regel föranleder allmän plikt. Du får dock flytta en urtagen flaggstång, en boll i vila på greenen samt en annan spelares utrustning. Boll i vila utanför green samt bollmarkeringar varsomhelst på banan får inte flyttas. 

12 Bunkrar

Din boll anses ligga i en bunker när någon del av den nuddar sanden på marken innanför bunkerkanterna, samt när den ligger innanför bunkerkanterna på en markyta där det normalt skulle vara sand. Denna bedömning ändras inte av om bollen ligger i eller på ett löst naturföremål, flyttbart tillverkat föremål, onormalt förhållande eller ett integrerat föremål i bunkern. 

Men om din boll ligger på mark, gräs, andra växande eller anlagda naturliga ytor, som inte normalt är täckta av sand, anses bollen inte ligga i bunkern. 

Innan du slår ditt slag i bunkern får du avlägsna lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål. Men du får inte

 • Avsiktligt röra vid sanden i bunkern med din hand, klubba, en kratta eller något annat föremål, för att testa förhållandet (t.ex. om hur hårt packad sanden är) i bunkern och få information för ditt nästa slag. 
 • Röra vid sanden med din klubba alldeles framför eller bakom bollen (utom när du ärligt letar efter bollen eller avlägsnar lösa naturföremål eller flyttbara tillverkade föremål), vid ett övningsslag eller när du gör din baksving för slaget.

Brott mot ovanstående innebär allmän plikt. 

Du får emellertid (med undantag för vad som sägs ovan); 

 • Borra ned dina fötter i sanden för att ta din stans. 
 • Utjämna sandytan i bunkern som vård av banan. 
 • Placera (sätta eller kasta ned) dina klubbor, din utrustning eller andra föremål i bunkern.
 • Mäta, markera, lyfta, återplacera samt andra åtgärder enligt en Regel. 
 • Luta dig mot en klubba för att vila, behålla balansen eller förhindra ett fall. 
 • Slå till sanden i frustration eller ilska.

Men du får allmän plikt om någon av dessa åtgärder där du rör vid sanden förbättrar förutsättningarna för ditt slag. 

13 Greener

Din boll anses ligga på green när någon del av den nuddar greenytan eller när den ligger på eller i någonting (lösa naturföremål eller ett flyttbart tillverkat föremål) innanför greenens kanter. 

Du får lyfta och rengöra din boll på greenen. Bollens läge måste markeras innan du lyfter upp den och bollen ska återplaceras på det ursprungliga läget innan du slår ditt nästa slag. 

Under en rond får du utföra två åtgärder på greenen, oavsett om din boll vid tillfället ligger på greenen eller inte; 

 • Sand och lös jord får avlägsnas. 
 • Skador får repareras genom att du vidtar rimliga åtgärder för att i möjligaste mån återställa greenen till dess ursprungliga skick. För att göra detta får du dock endast använda dina händer, fötter eller andra kroppsdelar, normal greenlagare, klubba eller liknade föremål tillhörande normal utrustning. Vidare får åtgärderna endast vidtas om så kan ske utan att det oskäligt fördröjer spelet. 

Om du förbättrar greenen genom att utföra åtgärder som passerar gränsen för vad som är försvarbart för att återställa förhållandena till de ursprungliga, utgår allmän plikt. 

”Skador på greenen” innefattar alla skador orsakade av en person eller extern påverkan, som exempelvis; 

 • Nedslagsmärken, spikmärken, märken från skor, flaggstången, eller utrustning.
 • Gamla igenfyllda hål, uppslagen torv eller märken från arbetsverktyg och -fordon. 
 • Djurspår, märken från hovar och klövar. 
 • Nedtryckta föremål (som stenar, ekollon eller peggar). 

Men ”skador på greenen” inkluderar inte skador eller förhållanden som orsakats av; 

 • Normalt förfarande för underhåll av greenen (såsom luftningshål eller spår efter vertikalskärning). 
 • Bevattning, regn eller andra naturfenomen.
 • Naturliga imperfektioner av greenytan (såsom ogräs, kala eller döda områden eller områden med ojämn gräsväxt). 
 • Naturligt slitage av hålet. 

Det utgår ingen plikt om du, din motspelare eller annan spelare i slagspel oavsiktligt rubbar din boll eller bollmarkering på greenen. Du måste återplacera bollen på dess ursprungliga plats, eller placera en bollmarkering vid denna ursprungliga plats. Du måste dock spela bollen som den ligger när den börjar röra sig från det att du påbörjar din baksving eller ditt slag och till det att slaget har gjorts.

Om naturkrafter sätter din boll i rörelse på greenen ska du

 • När bollen redan har lyfts och återplacerats, återplacera den på den ursprungliga platsen. 
 • När bollen ännu inte har lyfts och återplacerats, måste du spela den från dess nya läge. 

Om du avsiktligt testar en green under ronden genom att exempelvis rulla en boll, får du allmän plikt. Du får emellertid ingen plikt för att mellan två hål testa en green som du just har spelat klart på, eller en övningsgreen. 

Du måste ta lättnad om din boll ligger på fel green, eller när den felaktiga greenen fysiskt påverkar din naturliga stans eller sving. Bollen ska då droppas utan plikt inom en klubblängd från Referenspunkten, d.v.s. den närmaste punkten för lättnad. Lättnadsområdet får inte vara närmare hål än referenspunkten och det måste vara inom samma område på banan som denna. 

Bild som förklarar golfregel

Du får ingen plikt om du lämnar flaggstången i hålet när du slår ditt slag och bollen träffar flaggstången. Bollen spelas som den ligger. Beslutet att lämna flaggstången i hålet måste dock tas innan bollen spelas.  

Om du har beslutat att ta ur flaggstången från hålet när du puttar, eller att den ska passas, och din boll träffar flaggstången eller den person som passar den, beror konsekvensen av detta på om träffen var avsiktlig eller oavsiktlig. Om avsiktligt får slaget inte räknas, utan ska slås om från den ursprungliga platsen. Om personen som därvid passade flaggan eller tog ur den, är en spelare eller en spelares caddie, får denna spelare allmän plikt. Om träffen var oavsiktlig, utgår ingen plikt och bollen spelas som den ligger. 

Om din boll kommer att vila mot flaggstången som lämnats kvar i hålet och någon del av bollen är i hålet under greenytan, anses bollen ha sänkts. Om ingen del av bollen skulle vara i hålet under greenytan, anses den inte vara sänkt utan ska spelas som den ligger. Om flaggstången i denna situation avlägsnas och bollen därvid rubbas (oavsett om den faller ned i hålet, eller rör sig från hålet) ska den återplaceras utan plikt på hålkanten. 

Om någon del av bollen hänger över hålkanten, har du rätt att vänta den rimliga tid det tar för dig att komma fram till hålet och sedan ytterligare 10 sekunder, för att se om bollen faller ned i hålet. Om så sker, har du hålat ut med ditt föregående slag. 

Om bollen inte faller ned i hålet inom den nämnda väntetiden, anses den vara i vila där den då ligger. Om bollen skulle falla ned i hålet efter väntetidens utgång och innan du hinner slå ditt nästkommande slag, har du hålet ut med ditt föregående slag, men du får ett slags plikt.

14 Markera, lyfta och rengöra boll, återplacera boll, droppa för lättnad, spela från fel plat

Innan du lyfter din boll enligt en Regel som kräver att den ska återplaceras på samma plats, måste du markera det ursprungliga läget. Detta kan göra på två sätt, nämligen genom att; 

 • Placera en boll-markering omedelbart bakom eller bredvid bollen, eller 
 • Hålla klubban mot marken omedelbart bakom eller bredvid bollen.

Om du lyfter bollen utan att ha markerat dess läge, markerar läget på ett felaktigt sätt eller slår ditt slag med boll-markeringen kvar på plats, får du ett slags plikt

Du är inte skyldig att markera bollens läge när du lyfter den för att ta lättnad enligt en Regel. 

Din boll får lyftas enligt en Regel endast av dig själv eller av en annan person som du auktoriserar, men sådant godkännande måste lämnas varje gång bollen ska lyftas och inte generellt för hela ronden. Din caddie får dock lyfta bollen på green utan ditt godkännande. 

När du lyfter din boll från greenen får den alltid rengöras. När du lyfter din boll från ett annat område på banan får den alltid rengöras utom när du lyfter den för att;

 • Se om bollen är skadad.
 • Identifiera den – rengöring får ske endast i den utsträckning som krävs för att identifiera den.
 • Bollen stör spelet. 
 • Kontrollera om den ligger i ett förhållande som medger lättnad. Rengöring är tillåten endast om du tar lättnad enligt en Regel. 

Om du rengör en lyft boll i strid mot Reglerna, får du ett slags plikt

När din boll måste återplaceras efter att ha lyfts eller rört sig, måste du använda din ursprungliga boll, utan i följande situationer då du får använda en annan boll;

 • Du kan inte hitta din ursprungliga boll med rimlig ansträngning inom några sekunders tid.
 • Din ursprungliga boll är skadad. 
 • Du återupptar spelet efter ett uppehåll. 
 • Din ursprungliga boll spelades av en annan spelare som fel boll. 

Din boll måste återplaceras enligt Reglerna av dig själv eller annan person som lyfte bollen eller rubbade den. Om du spelar på en boll som återplacerades på fel sätt eller av någon som inte hade rätt att återplacera den, får du ett slags plikt

Om läget för din boll som har lyfts eller rubbats har förändrats, måste du återplacera den enligt följande; 

 • Boll i sand; du måste återskapa det ursprungliga läget så långt möjligt. Du får lämna en lite del av bollen synlig när du gör detta om bollen varit helt täckt av sand. Om du inte återskapar läget har du spelat bollen från fel plats.
 • Boll som inte ligger i sand; Du måste återplacera den på den närmast plats med ett läge som är så likt det ursprungliga som möjligt och som är;  [Inom en klubblängd från det ursprungliga läget, inte närmare hål, och i samma slags område på banan som det ursprungliga läget.]

Om du försöker återplacera din boll men den stannar inte i det ursprungliga läget, måste du försöka ytterligare en gång. Om bollen inte heller denna gång stannar i det ursprungliga läget, måste du placera den där den ligger still så nära det ursprungliga läget som möjligt. Det nya läget får dock inte vara närmare hål och det ska generellt vara i samma område på banan, som det ursprungliga läget. När det ursprungliga läget är på greenen kan dock det nya läget vara antingen på green eller inom banans spelfält. Om bollen ligger i en bunker eller i ett pliktområde, innebär ”samma område” samma bunker respektive samma pliktområde. 

När du droppar en boll i ett lättnadsområde får du använda den ursprungliga bollen eller en annan boll. När du droppar bollen måste alla dessa tre villkor vara uppfyllda; 

 • Du måste själv droppa bollen (varken din caddie eller någon annan får droppa den åt dig). 
 • Bollen måste släppas från knähöjd (i stående position) så att den;  [a) Faller rakt ned (du får inte kasta den, skruva, rulla eller göra någonting annat för att styra hur den beter sig när den når markytan).  b)  Inte nuddar någon del av din kropp eller din utrustning innan den når marken. ]
 • Bollen måste droppas i lättnadsområdet. (Du får själv stå i eller utanför lättnadsområdet.)

Om bollen droppas på ett sätt som strider mot något av dessa tre kriterier, måste du droppa om bollen tills du gör det på rätt sätt. En felaktigt droppad boll räknas inte som en av de två droppningar som krävs innan du får placera bollen. 

En rätt droppad boll måste komma i vila inom lättnadsområdet. Det spelar därvid ingen roll om bollen, efter att ha tagit mark, träffar någon person, utrustning eller annan yttre påverkan innan den kommer i vila. Så länge bollen stannar i lättnadsområdet har du fullföljt droppet och måste 

spela bollen som den ligger. Bollen får dock inte medvetet avledas eller stoppas av någon person.  

Om en rätt droppad boll kommer i vila utanför lättnadsområdet, måste du droppa den på rätt sätt ytterligare en gång. Om även den andra droppningen innebär att bollen hamnar utanför lättnadsområdet, måste du; 

 • Placera en boll på punkten där den andra droppade bollen tog mark. 
 • Om den placerade bollen inte ligger kvar där den har placerats, ska du placera den på samma ställa ytterligare en gång.
 • Om inte heller denna boll ligger kvar där den placeras, måste du placera den boll på den närmaste punkt där bollen ligger kvar (med samma begränsningar som ovan för boll som inte ligger still efter att den har placerats).

Straffet för att spela en droppad boll från fel plats, eller för att spela en boll som placerades när den skulle ha droppats, blir allmän plikt. 

Du får lyfta din boll utan plikt och rätta till ditt misstag innan du slår nästa slag, när; 

 • Du har bytt ut din ursprungliga boll när detta inte var tillåtet. 
 • Du har ersatt, droppat eller placerat din boll på fel plats, den hamnar på fel plats eller du använder en procedur som inte är tillämplig. 

När du måste eller har möjlighet att slå ditt nästa slag från platsen för ditt föregående slag, avgör området för ditt föregående slag hur nästa slag ska sättas i spel.

 • Föregående slag från Tee; Din ursprungliga boll eller en annan boll ska spelas från tee-området och den får peggas. 
 • Föregående slag från Spelfältet, Pliktområde eller Bunker; Din ursprungliga boll eller en annan boll ska droppas i lättnadsområdet (där referenspunkten är platsen ditt föregående slag slogs från och lättnadsområdet en klubblängd åt sidorna och bakåt från referenspunkten, ej närmare hål).
 • Föregående slag från Greenen; Din ursprungliga boll eller en annan boll måste placeras på punkten ditt föregående slag slogs från. 

När du spelar ett hål ska du, efter utslaget från tee, generellt spela bollen som den ligger, utom när Reglerna kräver eller möjliggör att en boll slås från en annan plats. Spelar du en boll från fel plats får du allmän plikt.

15 Lättad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål

Du får avlägsna störande lösa naturföremål utan plikt varsomhelst på eller utanför banan, och du får göra detta hur du vill (med din hand, fot, klubba, etc.). Men det finns två undantag; 

 • Flytt av störande lösa naturföremål när bollen ska återplaceras. En spelare får inte medvetet avlägsna ett löst naturföremål om det är sannolikt att bollen kommer att röra sig med anledning av att föremålet avlägsnas. Gör spelaren detta innebär det ett slags plikt.
 • Restriktioner om avsiktligt avlägsnande av störande lösa naturföremål för att påverka boll i rörelse.

När din boll ligger i eller på ett flyttbart tillverkat föremål, får du, utom på green, ta lättnad genom att lyfta bollen, avlägsna föremålet och droppa bollen (den ursprungliga eller en annan boll) inom lättnadsområdet (där referenspunkten är den uppskattade platsen rakt under där bollen låg på föremålet). 

Men det finns två situationer när ett flyttbart tillverkat föremål inte får avlägsnas;

 • Tee-markeringarna får inte flyttas när din boll ska spelas från tee. 
 • Det finns restriktioner för avsiktligt avlägsnande av flyttbara tillverkade föremål när bollen är i rörelse (se sista avsnittet under Regel 11). 

När din boll ligger i eller på ett flyttbart tillverkat föremål på green, får du ta lättnad genom att lyfta bollen, avlägsna föremålet och placera bollen (den ursprungliga eller en annan boll) på den uppskattade platsen för bollens ursprungliga läge. 

Om du har anledning att tro att en boll i vila på greenen kan komma att hjälpa en annan spelare (t.ex. genom att agera stopp alldeles bakom hålet), får du kräva att spelaren ifråga markerar och lyfter bollen. I slagspel kan spelaren då välja att istället spela sin boll först. Om du och en annan spelare i slagspel kommer överens om att låta en boll ligga kvar på greenen för att hjälpa en av er, och den spelaren sedan slår sitt slag med den hjälpande bollen kvar, får båda spelarna som kom överens om att låta bollen ligga allmän plikt. 

Om du har anledning att tro att en annan spelares boll kan komma att påverka ditt slag, får du var som helst på banan begära att den andra spelarens boll markeras och lyfts (utan att rengöras). Om bollen som lyfts inte först markeras, eller om den rengörs, utgår ett slags plikt. I slagspel har den spelare som uppmanas markera och lyfta sin boll, rätt att istället slå sitt slag först.   

Om du lyfter din boll utan att ha uppmanats göra så av en annan spelare, får du, utom på greenen, ett slags plikt

Om en boll-markering anses kunna påverka spelet, får du om det är din egen markering flytta denna så den inte längre anses påverka. Om det är en annan spelares markering, får du begära att spelaren ifråga flyttar markeringen. Boll-markeringen måste flyttas till en ny plats vars avstånd mäts från det ursprungliga läget (t.ex. genom att använda klubbhuvudet en eller flera gånger). Bollen eller markeringen ska återplaceras på det ursprungliga läget innan nästa slag slås. Brott mot denna Regel innebär allmän plikt.  

Om din boll rör sig med anledning av att du avlägsnar ett löst naturföremål, ska din boll återplaceras där den låg. Om din boll var i vila någon annanstans än på green när detta skedde, får du ett slags plikt. Generellt sett får du avlägsna ett flyttbart tillverkat föremål utan plikt varsomhelst på och utanför banan och du får göra detta hur du vill.  Om bollen rör sig med anledning av att du avlägsnar ett flyttbart tillverkat föremål, ska din boll återplaceras där den låg.

16 Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga djursituationer och pluggad boll

Du får lättnad utan plikt när onormala banförhållanden påverkar dig på följande sätt: 

 • Din boll nuddar, ligger i eller på ett onormalt banförhållande.
 • Ett onormalt banförhållande påverkar fysiskt ytan för din avsedda stans eller din avsedda sving. 
 • Endast på green, ett onormalt banförhållande, på eller utanför greenen, påverkar din avsedda spellinje. 

Lättnad från ett onormalt banförhållande ta genom att du fastställer den punkt (referenspunkten) som utgör den närmaste punkt av fullständig lättnad från det onormala banförhållandet. Lättnadsområdet blir den yta som skapas av en klubblängd från referenspunkten. Se bilderna nedan. 

Bild som förklarar golfregel

Bild som förklarar golfregel

Du får inte lättnad när din boll ligger out-of-bounds eller i ett pliktområde. Du får inte lättnad utan plikt när din bolls läge är orimligt att spela från av annat skäl än det onormala förhållandet (t.ex. när du står på ett fast tillverkat föremål, men du är förhindrad att slå ett slag på bollen eftersom den ligger i en buske). Du får heller inte lättnad när du endast störs av ett onormalt banförhållande därför att du väljer en klubba, typ av stans eller slag som är uppenbart orimlig med hänsyn till omständigheterna. 

Om din boll ligger i spelfältet på banan, får du ta lättnad från onormalt banförhållande genom att droppa den ursprungliga eller en annan boll i lättnadsområdet enligt ovan.   

Om din boll ligger i en bunker och ditt slag eller din normala sving påverkas av onormalt banförhållande, får du ta lättnad utan plikt förutsatt att; 

 • Den närmaste punkten av fullständig lättnad måste vara i bunkern.
 • Om det inte finns någon punkt av fullständig lättnad i bunkern, får du fortfarande ta lättnad genom att använda punkten för största möjliga lättnad som referenspunkt. 

Du kan också ta lättnad med ett slags plikt genom att droppa bollen utanför bunkern – med en referenspunkt som ligger på den förlängda flagglinjen mellan hålet och bollens läge i bunkern, ej närmare hål än det ursprungliga läget, men hur långt bak på flagglinjen som helst. När referenspunkten väl har valts, mäts lättnadsområdet upp på vanligt sätt (en klubblängd från referenspunkten, men ej närmare hål än denna). Lättnadsområdet kan ligga i vilket område som helst på banan. 

När din boll ligger på greenen och det är påverkan från onormalt banförhållande, får du ta lättnad utan plikt genom att placera din boll (den ursprungliga eller en annan) på den närmaste punkt (på greenen eller på banans allmänna område) som ger fullständig lättnad för det onormala banförhållandet. Även om det inte finns en punkt som ger fullständig lättnad får du fortsatt ta lättnad utan plikt genom att använda punkten som ger största möjliga lättnad som referenspunkt. 

Du får ta lättnad utan plikt när din boll är pluggad på spelfältet på banan. Om en boll är pluggad på green måste du dock markera bollen, lyfta (och rengöra) den, laga nedslagsmärket och därefter återplacera bollen på det ursprungliga läget. 

När din boll är pluggad på spelfältet på banan, får du ta lättnad genom att droppa bollen eller en annan boll inom lättnadsområdet, vars referenspunkt utgörs av en punkt rakt bakom (i hålets spelriktning) den pluggade bollen. Lättnadsområdet - en klubblängd åt vardera sidan från referenspunkten - får inte vara närmare hål än den pluggade bollen och måste vara inom spelfältet.  

Om du har anledning misstänka att din boll är pluggad, men inte kan avgöra detta utan att lyfta på bollen, får du lyfta bollen, efter att ha markerat det ursprungliga läget, för att se om lättnad tillåts. Du får inte rengöra bollen (utom på green). 

17 Pliktområden

Pliktområden är vattensamlingar eller andra områden definierade som pliktområden. Dessa områden är aningen Gula eller Röda. 

Din boll ligger i ett pliktområde när någon del av den ligger på eller nuddar marken eller någonting annat innanför gränsen för pliktområdet. Även om bollen skulle ligga ovanför marken anses den ligga i pliktområdet om någon del av den ligger ovanför pliktområdet eller dess gräns. 

Du får spela din boll som den ligger i ett pliktområde utan plikt, eller ta lättnad med plikt genom att spela en boll från ett område utanför pliktområdet. 

Om du inte kan hitta din boll i ett pliktområde, men det är säkert eller praktiskt taget säkert att bollen har hamnat och stannat kvar i pliktområdet, får du ta lättnad enligt denna regel. Men om det inte är säkert eller praktiskt taget säkert att bollen hamnat i och stannat kvar i pliktområdet, måste du slå ett slag med en plikt från platsen för föregående slag. 

För ett gult pliktområde har du två lättnadsmöjligheter. Du kan antingen droppa bollen i lättnadsområdet som definieras av referenspunkten som är en punkt på den förlängda flagglinjen mellan hålet och punkten där bollen skar pliktområdets gräns. Du får gå hur långt bak du vill när du bestämmer referenspunkten, men lättnadsområdet måste vara helt utanför pliktområdets gräns. Den andra lättnadsmöjligheten är slag och distans (att gå tillbaka till platsen som det föregående slaget slog ifrån). I bägge fallen utgår ett slags plikt. Se bilden nedan.

Bild som förklarar golfregel

För ett rött pliktområde har du utöver de två lättnadsmöjligheterna som gäller för gult pliktområde, en tredje möjlighet som innebär att du droppar inom två klubblängder – ej närmare hål – från referenspunkten som då är den punkt där bollen skar pliktområdets gräns. Se bilden nedan för rött pliktområde.

Bild som förklarar golfregel

Om din boll som spelas från ett pliktområde inte kommer ur pliktområdet, kan du utöver de ovan nämnda lättnadsmöjligheterna (slag och distans, på den förlängda flagglinjen bakom pliktområdet och – för rött pliktområde – även där bollen skar pliktområdets gräns) också droppa bollen i pliktområdet. Lättnadsområdet utgörs då av referenspunkten som är platsen i pliktområdet varifrån din boll slogs. 

18 Förlorad boll, out-of-bounds, provisorisk boll

Din boll är förlorad om den inte hittas inom tre minuter efter det att du eller din caddie börjar leta efter den. Om du hittar en boll inom treminutersgränsen men är osäker på om det är din boll, måste du omgående försöka identifiera bollen. Skulle bollen ligga så till att det krävs en viss tid att komma åt den, får du ett rimligt tidstillägg till de tre minuterna för detta. 

Bollen är out-of-bounds endast när hela bollen ligger utanför banans gräns.

Om bollen inte hittas enligt ovan eller är out-of-bounds, måste du med ett slags plikt ta lättnad med slag och distans (d.v.s. spela en boll från platsen för ditt föregående slag). 

Du får när som helst sätta en ny boll i spel genom att med ett slags plikt ta lättnad med slag och distans. När du gör så är din ursprungliga boll inte längre i spel och det saknar betydelse om du skulle hitta den inom tre minuter. 

Om du tror att din boll kan vara förlorad utanför ett pliktområde eller att den kan vara out-of-bounds, får du slå en provisorisk boll från platsen för ditt föregående slag. Men om du är medveten om att det enda möjliga område din boll kan ha försvunnit i är ett pliktområde, är en provisorisk boll inte tillåten. Du anses då ha satt en ny boll i spel med ett slags plikt.

Innan du sätter en provisorisk boll i spel måste du meddela att du spelar en provisorisk boll.  Det räcker alltså inte att säga att du ”slår en boll till”, utan du måste uttryckligen använda ordet ”provisorisk”. Om du inte gör så har du satt den nya bollen i spel med ett slags plikt, även om din avsikt var att spela en provisorisk boll. 

När du har spelat en provisorisk boll får du fortsätta att slå slag på denna boll så länge den inte ligger närmare hål än platsen där din ursprungliga boll bedöms ligga. 

Din provisoriska boll blir din boll i spel med ett slags plikt när; 

 • Din ursprungliga boll inte hittas i tid utanför ett pliktområde eller när den hittas out-of-bounds.
 • Din provisoriska boll spelas från en plats närmare hål är platsen där din ursprungliga boll bedöms ligga.

Innan din provisoriska boll har blivit din boll i spel enligt ovan, måste den överges när; 

 • Din ursprungliga boll hittas på banan utanför ett pliktområde inom tre minuter. 
 • Din ursprungliga boll hittas i ett pliktområde, eller det med säkerhet eller praktiskt taget säkert kan fastslås att den hamnat i pliktområdet. Du måste du antingen spela din ursprungliga boll som den ligger, eller ta lättnad för boll i pliktområde.

19 Ospelbar boll

Du får förklara din boll ospelbar och ta lättnad överallt utom i pliktområde. Det är du själv som avgör om bollen är ospelbar eller inte. 

När du förklarar din boll ospelbar på spelfältet eller på green, får du ta lättnad med ett slags plikt på tre olika sätt; 

 • Du kan välja att ta lättnad med slag och distans (spela bollen från platsen för ditt föregående slag). Lättnadsområdets referenspunkt är (den uppskattade) platsen för ditt tidigare slag. Från denna fastställs lättnadsområdet som en klubblängd bakåt och åt sidorna, ej närmare hål. 
 • Du kan välja att droppa bollen på den förlängda flaggslinjen (en rät linje från flaggan via den ospelbara bollen och bakåt). Referenspunkten blir den punkt som du väljer på denna linje, hur långt bak som du önskar. Lättnadsområdet fastställs sedan på samma sätt som under punkt I ovan. 
 • Du kan välja att ta lättnad i området vid den ospelbara bollen.  Referenspunkten blir då lika med platsen för den ospelbara bollen. Lättnadsområdet utgörs här av två klubblängder, ej närmare hål. 

När din boll är ospelbar i bunker har du fyra lättnadsmöjligheter;

 • Du kan välja att spela från platsen för ditt föregående slag på samma sätt som under punkt I ovan. Ett slags plikt. 
 • Du kan välja att droppa på den förlängda flagglinjen i bunkern, men i övrigt på samma sätt som under punkt II ovan. Ett slags plikt. 
 • Du kan välja att droppa i bunkern, men i övrigt på samma sätt som enligt punkt III ovan. Ett slags plikt.
 • Du kan välja att droppa på den förlängda flagglinjen utanför (bakom) bunkern, men i övrigt på samma sätt som under punkt II ovan. Två slags plikt.

Straffet för att spela bollen från fel plats enligt Regel 19 blir allmän plikt. 

20 Lösa regelfrågor under ronden, beslut av domare och tävlingsledning

Du får inte oskäligt fördröja spelet när du söker regelinformation under en rond. Om en domare eller tävlingsledningen inte är tillgänglig inom skälig tid, måste du bestämma vad du ska göra och spela på. Du kan skydda dig själv i en sådan situation genom att begära ett avgörande i efterhand i matchspel eller genom att spela två bollar i slagspel. I det senare fallet måste du meddela din markör eller en annan spelare vilken boll som ska räknas om Reglerna tillåter det förfarande som tillämpats för denna boll. Om du inte meddelar vilken boll som ska räknas i första hand, blir det den boll du slår först som räknas. Efter ronden måste du, innan du lämnar in scorekortet, rapportera det faktum att du spelat två bollar till tävlingsledningen. Detta gäller även om du fick samma resultat på hålet med båda bollarna. Underlåtenhet att rapportera medför diskvalifikation.

21 Andra former av individuellt slagspel och matchspel

Se appens avsnitt om Spelformer.

22 Foursome

Se appens avsnitt om Spelformer. 

23 Fyrboll

Se appens avsnitt om Spelformer.

24 Lagtävling

Denna regel täcker lagtävlingar som spelas antingen som match eller slagspel. Lagtävlingar - när flera spelare bildar lag – förekommer i matchspel, poängbogey, scramble, greensome och andra spelformer, som närmare beskrivs i appens avsnitt om Spelformer.